• Dodatok k organizačným pokynom k nástupu žiakov do školy od 19.4.2021

  Dodatok k organizačným pokynom k nástupu žiakov do školy od 19.4.2021

  Dodatok k nástupu od 19. 4. 2021

  Na základe VYHLÁŠKY č. 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 15. 4. 2021 , možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

  a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

  b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

   

  Príloha: Vyhláška 175 ÚVZ SR

  vyhlaska_175_UVZS_R.pdf

 • Organizačné pokyny pre rodičov, zákonných zástupcov, žiakov od 19.4.2021

  Organizačné pokyny pre rodičov, zákonných zástupcov, žiakov od 19.4.2021

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe rozhodnutia číslo 2021/12811:1-A1810 MŠ SR zo dňa 12.apríla 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch.

  Podmienkou pre vstup žiaka 8. a 9. ročníka do školy je negatívny test na COVID 19 jedného rodiča/zákonného zástupcu a žiaka (antigénový test, PCR test) alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID – 19. Žiak je povinný v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov.

  Organizačné pokyny:

  Vstup do budovy bude bočným vchodom – šatne (zber papiera) od 7,45 – 7,55 hod.

  Nezabudnúť si so sebou doniesť prezuvky.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu (prezenčne v škole).Žiaci budú mať denne 5 vyučovacích hodín. Vyučovanie končí o 12,35 hod.

  Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity žiakov na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1.ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  2.ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže preskúšaný daného ročníka,

  3.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: im bola nariadená karanténa/izolácia, ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu

  (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

  Stravovanie v školskej jedálni bude len pre žiakov, ktorí sa učia v škole.

  Nezabudnúť si objednať obed.

  Žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa upraveného rozvrhu.

  Žiaci 1. stupňa sa vyučujú bezo zmeny.

  Činnosť ŠKD je bezo zmeny.

  Všetci žiaci pri nástupe do školy odovzdávajú „Čestné vyhlásenie“ (viď. príloha) triednym učiteľom, resp. elektronicky prostredníctvom Edupage.

                                                                                                     

                                                                                                         

   

  Príloha : Čestné vyhlásenie 

  Príloha: Rozhodnutie MŠ SR

  Cestne_vyhlasenie.docx

  Rozhodnutie_MS_SR(1).pdf

   

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe rozhodnutia č.2021/10079:2-A1810 MŠ SR  zo dňa 2.marca 2021 (zverejnené až vo večerných hodinách) s účinnosťou od 8.marca 2021 (viď. príloha č.1) sa mení a dopĺňa rozhodnutie č.č.2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č.122 a 123 z 28. februára 2021 takto:


  1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,

  2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.


  Rodičia a zákonní zástupcovia budú triednym učiteľkám v pondelok 8.marca 2021 odovzdávať "Čestné vyhlásenie":

  • zákonných zástupcov žiakov na I. stupni ZŠ, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu
  • zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (viď. príloha č.2, bod 15)

  Čestné vyhlásenia doposiaľ ministerstvo školstva nezverejnilo. Hneď po ich zverejnení ich sprístupníme na webovej stránke našej školy a v papierovej forme pri hlavnom vchode.

  Do piatku 5.3.2021 bude prebiehať prezenčná forma vyučovania a činnosť ŠKD v doterajšom režime.

  Navrat_do_skol_od_8.3.2021.pdf

  rozhodnutie_MS_SR.pdf

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  v prílohe máte k dispozícii "Čestné vyhlásenie", ktoré bude potrebné odovzdať v pondelok 8.3.2021 triednym učiteľkám pre vstup žiaka do školy na prezenčné vzdelávanie.

  cestne_vyhlasenie_rodica__zakonneho_zastupcu.docx

  PaedDr. Janka Prisažná,RŠ

 • OZNAM

  OZNAM


  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,po rokovaní krízového štábu mesta vám oznamujem, že RÚVZ Banská Bystrica po vyhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie neplánuje rozhodnúť o prerušení vyučovania v školách. Z uvedeného dôvodu je možné po jarných prázdninách pokračovať v zabezpečovaní vzdelávania v základných školách v meste Banská Bystrica v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva zverejnenými k 08.02.2021 ako aj platnými opatreniami stanovenými ÚVZ. Naďalej platí aj rozhodnutie, že mesto nebude v najbližšom období realizovať testovanie na COVID-19. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby ste využili iné MOM. V meste funguje 20 mobilných odberných miest, v ktorých sa dá bezplatne otestovať antigénovými testami počas celého týždňa. 

  Užitočný link o MOMkách na dlani, ktorý Vám pomôže orientovať sa, kde sú ešte voľné kapacity na testovanie.

  https://korona.zzz.sk/

  Vyhľadať miesto na test na COVID-19. Možnosť rezervovať na presný čas

  Nájdite voľné miesto a objednajte sa na presný čas na testovanie na COVID-19. Vyhľadávanie v rezervačných systémoch vo všetkých mestách Slovenska.

  korona.zzz.sk

  .

  Naša škola bude pokračovať v rovnakom režime ako pred jarnými prázdninami:

  • príchod žiakov do ranného klubu je  v čase od 6,30  - 7,30 hod. hlavným vchodom
  • V čase od 7,30 – 7,45 hod. vstup do budovy školy nie je možný, 
  • Od 7,45 – 7,55 hod. vstup žiakov na vyučovanie do budovy školy hlavným vchodom, 
  • Od 8,00 - 11,40 hod. vyučovací proces prezenčnou formou ( v škole)
  • Popoludňajšia činnosť ŠKD začína  obedom o 11,45 hod. (po vyučovacom procese), 
  • Odchody z ŠKD: 13,00; 15,00; 15,30; 16,00 hod. bočným vchodom. 

  Prezenčnou formou sa budú vyučovať žiaci 1. stupňa.

  Žiaci 2. stupňa a špeciálnej triedy pokračujú v dištančnej forme vyučovania do odvolania.

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • ŠKD - zmena

  ŠKD - zmena

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, 

  na základe Vašich žiadostí o zmenu v prevádzke ŠKD sa dňom 9. februára 2021 ( utorok ) mení prevádzka ŠKD nasledovne: 

  • príchod žiakov do ranného klubu je  v čase od 6,30  - 7,30 hod. hlavným vchodom

   

  • V čase od 7,30 – 7,45 hod. vstup do budovy školy nie je možný, 
  • Od 7,45 – 7,55 hod. vstup žiakov na vyučovanie do budovy školy hlavným vchodom, 
  • Popoludňajšia činnosť ŠKD začína  obedom o 11,45 hod. (po vyučovacom procese), 
  • Odchody z ŠKD: 13,00; 15,00; 15,30; 16,00 hod. bočným vchodom. 

  pozn. žiadame rodičov, aby v inom čase nenarúšali výchovnú činnosť ŠKD 

  Vedúca výchovy: Anna Šopoňová 

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe pokynov vedenia MsÚ s ohľadom na aktuálnu situáciu a stále prebiehajúce rokovanie vlády, ktoré spôsobuje, že momentálne nie sú prijaté potrebné uznesenia a rozhodnutia vám oznamujeme, že návrat do škôl/školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica podľa manuálu MŠVVaŠ SR  k 08.02.2021 sa uskutoční iba v prípade, ak bude do 07.02.2021 vydané rozhodnutie ministra školstva. Ak nebude toto rozhodnutie vydané, škola/školské zariadenie bude pokračovať v režime prevádzky, ktorý platí v súčasnosti.

  Preto Vás žiadame, aby ste aj cez víkend sledovali webovú a FB stránku školy. 

  Po doručení nových informácií  od zriaďovateľa a MŠ SR o nástupe žiakov do škôl Vás budeme určite informovať.  

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • Potvrdenie o bezinfekčnosti

  Potvrdenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

   potvrdenie o bezinfekčnosti je potrebné odovzdať triednym učiteľkám pri vstupe žiakov do školy.

  Podľa posledných vyjadrení MŠ SR a zriaďovateľa školy, mesto Banská Bystrica, Vám dávam do pozornosti, že v našej škole budú zriadené dve odberné miesta pre rodičov, zákonných  zástupcov a zamestnancov školy. 

  Potrebné je sa zaregistrovať, aby ste sa vyhli zbytočným kontaktom s inými ľuďmi.

  Avšak dnes, 5. februára 2021, zasadá vláda, ktorej úlohou je rozhodnúť o nástupe detí do škôl. Preto Vás prosím o sledovanie aktuálneho diania, 

  upriamujem pozornosť na reláciu v rádiu Expres "S B. Závodským naživo", o 12,00 hod. Hosťom by mal byť minister školstva B. Gröhling.

  Verím, že deti budú môcť nastúpiť, že sa nič na rozhodnutí nezmení.

  Tí rodičia, zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si potvrdenie o bezinfekčnosti, budú mať k dispozícii vytlačené tlačivo v škole pri hlavnom vchode (celý víkend).

  Vopred sa Vám ospravedlňujeme za oneskorené informácie, hneď ako ich dostávame, informujeme Vás.

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

  Potvrdenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnúť tu:

  Bezinfekcnost_(1).docx

 • Ako je to s pandemickým ošetrovným od 8. februára 2021?

  Od 8. februára 2021 sa rozhodnutím ministra školstva otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné (ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom).

  Je možné, že nie každá škola bude schopná otvoriť brány a začať výučbu od 8. februára 2021 a bude tento deň potrebovať na testovanie (rodičov, žiakov, zamestnancov školy). Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné.

  Rovnako výnimku budú tvoriť prípady, ak konkrétna škôlka alebo škola bude aj naďalej uzatvorená z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie rozhodnutím hygieny, riaditeľa alebo zriaďovateľa. Rodičia, ktorí z tohto dôvodu nebudú môcť svoje dieťa umiestniť do škôlky alebo školy, budú mať nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne.

  Ak však dieťa nebude navštevovať škôlku alebo školu, pretože rodič neabsolvuje test, takéto dieťa škola síce ospravedlní, ale rodič nebude mať nárok na pandemické ošetrovné. V tomto prípade už nebude splnená podmienka uzatvorenia zariadenia rozhodnutím príslušného orgánu, a preto rodičovi nárok na ošetrovné nevznikne. Rovnako naďalej platí, že nárok na ošetrovné nemajú rodičia, ktorí po otvorení škôlky alebo školy nedajú dieťa do školského zariadenia pre obavy z ochorenia.

  https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-je-to-s-pandemickym-osetrovnym-od-8-februara-2021-/48411s69312c?fbclid=IwAR0B4OceS_zeQ9s5oXaNNl8gW8nG91gK6VfzmINTYJIZzt_Oi8HUSw_CNgk

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  od 8. februára 2021 podľa posledných informácií MŠ SR majú žiaci primárneho vzdelávania (prvý stupeň) nastúpiť do škôl. Podmienkou pre vstup žiaka do školy je negatívny test na COVID 19 jedného rodiča, zákonného zástupcu. Na našej škole bude zriadené mobilné odberové miesto. Na testovanie sa bude treba registrovať, tak ako predchádzajúce testovania. Prosím, sledujte stránku mesta, aby ste sa včas zaregistrovali.

  Organizačné pokyny:

  Vyučovanie v špeciálnej triede a na 1. stupni bude prebiehať podľa rozvrhu (prezenčne v škole). Žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie končí o 11,40 hod.

  Vyučovanie na 2. stupni – bude prebiehať dištančne podľa upraveného rozvrhu.

  Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity žiakov na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

   

   

  ŠKD:

  - Ranný klub bude otvorený v čase od 7,00 hod. do 7,30 hod.

  - Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, vstup do školy o 7,45 hod.

  - Prevádzka je v čase od 7,00 do 16,00 hod.

   

  Žiaci vstupujú hlavným vchodom.

   

  Stravovanie v školskej jedálni bude len pre žiakov ŠTA a 1. stupňa, ktorí sa učia v škole.

   

  Odchod z ŠKD bočným vchodom o 13,00; 15,00; 15,30; 16,00 hod.

 • OZNAM

  OZNAM


  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  od pondelka, 1. februára 2021, sa žiaci naďalej vzdelávajú dištančne.

  Školský klub detí pokračuje v nezmenenom režime. 

  Na stravu možno prihlásiť len tie deti, ktoré navštevujú školský klub detí.

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • OZNAM ŠKD

  OZNAM ŠKD

  Pokyny k prevádzke ŠKD pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica od 18.01.2021 do odvolania

   

  Činnosť v ŠKD sa otvára v pondelok 18. januára 2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:2-A1810 a mesta Banská Bystrica ako zriaďovateľa ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica č. Pr.V-1467/2021

   

  Prevádzka bude v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod.

   

  Pokyny:

  · Príchod detí do ŠKD v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod. hlavným vchodom

  · Odchod detí z ŠKD podľa pokynov rodiča v časoch o: 13,00 hod., 15,00 hod, 15,30 hod. a 16,00 hod. bočným vchodom

  · ŠJ bude v prevádzke, je možnosť prihlásiť dieťa na stravu (ako počas vyučovania v škole)

  · Priniesť si so sebou do školy:

  - Školskú aktovku s pomôckami podľa denného rozvrhu v čase mimoriadnej situácie (dištančného vzdelávania), peračník

  - Papuče, desiatu, olovrant

  - V popoludňajších hodinách budeme chodievať von, je potrebné doniesť náhradné veci na prezlečenie a otepľovačky, rukavice, čiapka

   

  V dopoludňajších hodinách budú deti pracovať s vychovávateľkou podľa pokynov triedneho učiteľa, táto činnosť bude nahrádzať dištančné vzdelávanie. V popoludňajších hodinách budú prebiehať rôzne voľnočasové aktivity, príprava na vyučovanie.

   

  O prípadných zmenách vás budeme informovať.

   

  Anna Šopoňová, vedúca ŠKD

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • V základnej škole úspešnejší

  V základnej škole úspešnejší

       V školskom roku 2019/2020 bola naša škola úspešná v 2. kole výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s názvom V základnej škole úspešnejší. Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšovanie výsledkov a kompetencií u detí a žiakov.

       Vytvorili sme inkluzívny tím, ktorý je zložený z  piatich asistentiek učiteľa, školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky. Náš tím sa snaží vytvárať klímu vzájomnej spolupráce implementovaním princípov inklúzie, teda rešpektovaním rôznorodosti, zisťovaním skrytého potenciálu žiakov vo vzdelávaní, identifikovaním bariér a ich prekonávaním.

      Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania sme sa venovali najmä žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  prostredníctvom dištančného vzdelávania. Asistentky učiteľa sa sústredili na spoluprácu s učiteľmi a rodičmi, na podporu žiakov bez prístupu k IT technológiám. Upravovali  zozbieraný učebný materiál, dopĺňali ho o kompenzačné pomôcky a následne distribuovali rodičom. U žiakov, ktorí využívali IT technológie ich pomoc spočívala vo vysvetlení zadaní a spoločnom riešení pracovných listov prostredníctvom online rozhovorov cez aplikáciu Skype.

       Súčasťou školy je aj špeciálna trieda, v ktorej pôsobí asistentka učiteľa. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania navštevovala deti v domácom prostredí a pomáhala im. Špeciálna pedagogička a školská psychologička poskytovali podporu a poradenstvo rodičom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prispôsobovali vzdelávacie aktivity individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov. Deti sa prostredníctvom rozprávky mohli hravou formou poučiť o koronavíruse. Aktivity žiakov, ktoré na činnosti nadväzovali, rozvíjali čítanie s porozumením, pozornosť, pamäť a najmä ich kreativitu.

  Žiaci mali najväčšiu radosť, keď sa po dlhom čase videli počas videohovorov so spolužiakmi.

   

       Inkluzívny tím ZŠ Pieninská

 • OZNAM pre riešiteľov súťaže MAKSÍK - I. stupeň

  OZNAM pre riešiteľov súťaže MAKSÍK - I. stupeň

  Blíži sa termín 3. kola Maksíka a za danej epidemiologickej situácie nevieme, či a kedy sa školy otvoria.

  Vzhľadom na to sme sa rozhodli, že termín odoslania odpovedníkov 3. kola predĺžime do 2. februára 2020. 

  Deti, ktoré sa vrátia do škôl, môžu k tomuto termínu odovzdať papierové odpovedníky. 

  Od 19. 1. bude na stránke súťaže prístupný aj elektronický odpovedník.

  Deti si môžu vybrať jednu z týchto dvoch možností (odovzdať papierový odpovedník alebo vyplniť odpovede elektronicky) a pokiaľ to nie je nutné, nech nám odpovede neposielajú naskenované mailom. Tak nám môžu poslať obrázky, ktoré  nakreslili.

  V prípade, že ste nedostali ani zadania, môžete si ich stiahnuť zo stránky. Deťom, ktoré sa ani tak nedostanú k zadaniam a odpovedníku, upravíme termín odoslania.

  Všetky uvedené informácie budú zverejnené aj na stránke súťaže.

  Táto situácia je náročná pre Vás, pre deti, rodičov, aj pre nás. Veríme, že spoločnými silami všetko zvládneme. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám veľa zdravia a síl.

  Ľudmila Burjanová, Katarína Farnbauerová - Talentída

  školský koordinátor súťaže Mgr. Katarína Takácsová

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,v Novom roku 2021 Vám všetkým želám všetko len to najlepšie, hlavne pevné zdravie v tejto neľahkej situácii, ktorú všetci prežívame.

  Podľa tlačovej správy MŠ SR zo dňa 4.1.2021 od 11. januára 2021 všetci žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie.https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

  Primárne vzdelávanie: dištančné vzdelávanie od 11.1. do 15.1.2021 podľa upraveného rozvrhu prezenčná forma vyučovania od 18.1.2021 podmienka nástupu žiakov je negatívny test zákonného zástupcu, potvrdenie RÚVZ alebo ošetrujúceho lekára v prípade pozitivity.

  ŠKD: prezenčne v upravenom režime od 18.1.2021

  Nižšie sekundárne vzdelávanie: dištančné vzdelávanie od 11.1. do 22.1.2021 podľa upraveného rozvrhu prezenčná forma od 25.1.2021 podmienka nástupu žiakov je negatívny test zákonného zástupcu, potvrdenie RÚVZ alebo ošetrujúceho lekára v prípade pozitivity

  V prípade potreby sa obráťte na svojich triednych učiteľov. O aktuálnych informáciách Vás budeme priebežne informovať. Prosím Vás, aby ste sledovali aktuálne dianie https://www.minedu.sk/https://ucimenadialku.sk/

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • Stromček pre vtáčiky

  Skôr ako sa deti rozlúčili so školou a odišli na prázdniny, urobili dobrý skutok. V areáli školy pripravovali prekvapenie vtáčikom, aby im spríjemnili chladné zimné dni. Z rôznych pochúťok im urobili chutné reťaze, ktoré povešali na stromy v okolí školy. Do kŕmidiel im nasypali semienka a jadierka, aby vtáčiky v chladných dňoch nehladovali. Od stromčeka odchádzali s dobrým pocitom. Aj takýmto spôsobom sa deti učia láske a ochrane prírody.                                                                                                                                   Mgr. Katarína Jarinová

 • Projekt z ANJ

   

  Dnes sme dokončili medzinárodný projekt "Christmas Tree Decoration Exchange". Vianočné dekorácie a projekty zo zahraničia si budete môcť pozrieť po návrate do školy. Verím, že sa čoskoro uvidíme a prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov.    Mgr.G.Kurtulík

 • Projekt "Christmas Tree Decoration Exchange"

  V rámci projektu "Christmas Tree Decoration Exchange" sme minulý piatok odoslali 22 vianočných dekorácií a informačných balíkov do 22 zahraničných škôl. (Grécka, Francúzska a ďalších).

  Tešíme sa na dekorácie a balíky zo zahraničia, ktoré k nám dorazia v najbližších dňoch,

  Chcel by som poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu pani učiteľkám Beáte Malachovej, Eve Hudecovej a žiakom 6.A, 9A a 9.B

  P. uč. Kurtulík

 • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - testované okresy

  Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - testované okresy : 17860.pdf

  Príloha 1 : Podmienky vstupu do školy (8. 11. 2020)  - 17859.pdf

  Príloha 2 : Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - 17858.pdf

  Príloha 3 : Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti - 17857.pdf

  Príloha 4 : Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti - 17856.pdf​​​​​​​


 • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

  nájdete tu: 17780.pdf

  Príloha 1 - Podmienky vstupu do školy / 1.11.2020 / : 17779.pdf

  Príloha 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  / 1.11.2020 / : 17778.pdf

  Príloha 3 - Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti / 1.11.2020 / :  17777.pdf

  Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti / 1.11.2020 / : 17776.pdf​​​​​​​

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria