Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

Zápis detí do prvého ročníka je možné uskutočniť:

1. vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke našej základnej školy,

2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronickydostaví sa v dňoch 7. a 8. apríla 2021, v čase od 13:00 do 18:00 hod. do školy vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať ochranné rúško a dodržiavať dvojmetrový rozostup). Individuálne je možné dieťa zapísať od 1. - 30.4.2021. po telefonickej dohode.

Je potrebné so sebou priniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov. 

Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: