Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58
Počet návštev: 3659981
Štvrtok 28. 5. 2020

Novinky

 • Vyhlásenie


  Vyhlásenie pre rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 1.6.2020

  nájdete tu: Vyhlasenie.pdf

 • OZNAM ŠJ

  Prosím o skontrolovanie, prípadne dobitie kreditu žiakom. Nezabudnúť na to, že pri prvom objednaní obeda sa stiahne z kreditu réžia 8 €.

  Od 1.6.2020 je možné prihlásiť sa na stravu len cez internetovú stránku. Vstup

  do školy k terminálu rodičom nebude umožnený.

  Za prihlásenie , stornovanie obeda a za výšku kreditu je zodpovedný rodič!

  Dôrazne žiadam o zodpovedné prihlasovanie a stornovanie obeda a o dôslednosť pri odčipovaní obeda žiakmi. Prihlásená a neodobratá strava bude na konci mesiaca zúčtovaná v plnej výške:

 • Veľmi nás tešia aktivity našich žiakov aj v čase prerušeného vyučovania.

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe "Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020" pristupuje aj naša škola od 4. 5. 2020 k úprave týždenného rozvrhu hodín. Podrobnejšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka/učiteľ.

  PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 20. apríla 2020 sa priebežné hodnotenie nerealizuje formou klasifikácie. Prihliada sa predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.

  V čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetov, ktoré sú zaradené medzi komplementárne vzdelávacie oblasti ( človek a hodnoty, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb), a preto sa nebudú hodnotiť.

 • Ako sa učíme...

  Dejepis - 5.ročník

  Na dejepise sa naši piataci zoznamovali so vznikom ako aj druhmi písma, históriou vzniku prvých kníh. Dozvedeli sa, že tie úplne prvé knihy vznikali v rukopisných dielňach, kde ich prepisovali stranu po strane pisári.

  Aby si vyskúšali v dnešnej dobe túto kedysi veľmi váženú profesiu, zahrali sa na pisárov . V spätnej väzbe sa priznali, že by toto povolanie vykonávať nemohli, dokonca že by ako pisári umreli od hladu 🙂 Napriek tomu sa snažili ako najlepšie vedeli a tu je ukážka niektorých ich prác.

 • Ako sa učíme

  Naši prváci doma nezaháľajú a zodpovedne sa učia. Nacvičujú si nové písmenká, čítajú, počítajú, učia sa zaujímavosti o zvieratkách, maľujú, vyrábajú krásne výrobky...

  Úprimné poďakovanie patrí aj rodičom prvákov, ktorí svojím zodpovedným prístupom prispievajú k úžasným pokrokom svojich detí a pomáhajú im tak zvládnuť bez problémov 1. ročník.

  Mgr. Katarína Jarinová

 • Prihlasovacie mená a heslá žiakov

  Vážení rodičia, často sa v tomto období karantény stane, že vaše dieťa stratí, zabudne údaje na prihlásenie sa do Edupage, kde si potrebuje pozrieť učivo, vypracovať úlohy.

  Nemusíte kvôli tomu kontaktovať školu. Na https://help.edupage.org/?p=u38/u39/e2809&lang_id=2 nájdete podrobný návod ako môžete svojmu dieťaťu tieto údaje nastaviť prostredníctvom vášho konta.

 • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

  Zápis

  detí do prvého ročníka je možné uskutočniť:

  1. vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke našej základnej školy,

  2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v čase zápisu (16.apríla 2020, v čase od 9:00 do 15:00 hod. a 17.apríla v čase od 9:00 do 12:00 hod.) do školy vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať ochranné rúško a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria