Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58
Počet návštev: 4466520
Pondelok 19. 4. 2021

Novinky

 • Dodatok k organizačným pokynom k nástupu žiakov do školy od 19.4.2021

  Dodatok k nástupu od 19. 4. 2021

  Na základe VYHLÁŠKY č. 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 15. 4. 2021 , možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

  a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

  b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Organizačné pokyny pre rodičov, zákonných zástupcov, žiakov od 19.4.2021

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe rozhodnutia číslo 2021/12811:1-A1810 MŠ SR zo dňa 12.apríla 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch.

  Podmienkou pre vstup žiaka 8. a 9. ročníka do školy je negatívny test na COVID 19 jedného rodiča/zákonného zástupcu a žiaka (antigénový test, PCR test) alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID – 19. Žiak je povinný v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov.

 • OZNAM pre zákonných zástupcov budúcich prvákov

  Vážení rodičia budúcich prvákov,

  od 1.apríla 2021 môžete svojho predškoláka zapísať prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY do prvého ročníka našej školy.

  Všetky aktuálne informácie nájdete v sekcii Zápis do 1. ročníka na webovej stránke školy.

  PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

  Prezentacia_skoly.mp4

 • OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe rozhodnutia č.2021/10079:2-A1810 MŠ SR zo dňa 2.marca 2021 (zverejnené až vo večerných hodinách) s účinnosťou od 8.marca 2021 (viď. príloha č.1) sa mení a dopĺňa rozhodnutie č.č.2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č.122 a 123 z 28. februára 2021 takto:


  1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,

  2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  v prílohe máte k dispozícii "Čestné vyhlásenie", ktoré bude potrebné odovzdať v pondelok 8.3.2021 triednym učiteľkám pre vstup žiaka do školy na prezenčné vzdelávanie.

  cestne_vyhlasenie_rodica__zakonneho_zastupcu.docx

  PaedDr. Janka Prisažná,RŠ

 • OZNAM


  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,po rokovaní krízového štábu mesta vám oznamujem, že RÚVZ Banská Bystrica po vyhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie neplánuje rozhodnúť o prerušení vyučovania v školách. Z uvedeného dôvodu je možné po jarných prázdninách pokračovať v zabezpečovaní vzdelávania v základných školách v meste Banská Bystrica v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva zverejnenými k 08.02.2021 ako aj platnými opatreniami stanovenými ÚVZ. Naďalej platí aj rozhodnutie, že mesto nebude v najbližšom období realizovať testovanie na COVID-19. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby ste využili iné MOM. V meste funguje 20 mobilných odberných miest, v ktorých sa dá bezplatne otestovať antigénovými testami počas celého týždňa.

 • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe aktuálneho stavu mesto zatiaľ neplánuje v najbližšom období realizovať testovanie na COVID-19 pre nedostatok zdravotníckeho personálu do odberových tímov. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste využili iné MOM. V meste funguje 20 mobilných odberných miest, v ktorých sa dá bezplatne otestovať antigénovými testami počas celého týždňa. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

  PaedDr. Janka Prisažná, RŠ

 • ŠKD - zmena

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe Vašich žiadostí o zmenu v prevádzke ŠKD sa dňom 9. februára 2021 ( utorok ) mení prevádzka ŠKD nasledovne:

  • príchod žiakov do ranného klubu je v čase od 6,30 - 7,30 hod. hlavným vchodom,

  • V čase od 7,30 – 7,45 hod. vstup do budovy školy nie je možný,
  • Od 7,45 – 7,55 hod. vstup žiakov na vyučovanie do budovy školy hlavným vchodom,
  • Popoludňajšia činnosť ŠKD začína obedom o 11,45 hod. (po vyučovacom procese),
  • Odchody z ŠKD: 13,00;
 • OZNAM

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe pokynov vedenia MsÚ s ohľadom na aktuálnu situáciu a stále prebiehajúce rokovanie vlády, ktoré spôsobuje, že momentálne nie sú prijaté potrebné uznesenia a rozhodnutia vám oznamujeme, že návrat do škôl/školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica podľa manuálu MŠVVaŠ SR k 08.02.2021 sa uskutoční iba v prípade, ak bude do 07.02.2021 vydané rozhodnutie ministra školstva. Ak nebude toto rozhodnutie vydané, škola/školské zariadenie bude pokračovať v režime prevádzky, ktorý platí v súčasnosti.

 • Potvrdenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  potvrdenie o bezinfekčnosti je potrebné odovzdať triednym učiteľkám pri vstupe žiakov do školy.

  Podľa posledných vyjadrení MŠ SR a zriaďovateľa školy, mesto Banská Bystrica, Vám dávam do pozornosti, že v našej škole budú zriadené dve odberné miesta pre rodičov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

  Potrebné je sa zaregistrovať, aby ste sa vyhli zbytočným kontaktom s inými ľuďmi.

  Avšak dnes, 5. februára 2021, zasadá vláda, ktorej úlohou je rozhodnúť o nástupe detí do škôl. Preto Vás prosím o sledovanie aktuálneho diania,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria