• Vážení rodičia,

      vzhľadom k tomu, že sa blíži termín zápisu detí do prvého ročníka základnej školy, dovoľujeme si sprostredkovať Vám niekoľko informácií a ponúknuť užitočné odkazy na stránky, kde sa môžete dozvedieť viac.

      1. Spôsob prihlásenia na plnenie povinnej školskej dochádzky

      V súvislosti s prípravou zápisu do 1. ročníka Vám odporúčame využiť možnosť vyplniť prihlášku elektronicky v termíne od 1. apríla 2023 do 30. apríla 2023, kedy bude prihláška aktívna.

      V dňoch 4. a 5. apríla 2023 od 15:00 do 18:00 hod. bude v našej škole prebiehať slávnostný zápis, spojený s overovaním údajov z elektronickej prihlášky.

      Prineste si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

       

      2. Prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta príslušného kalendárneho roka šiesty rok života,  do prvej triedy základnej školy.

      Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa Zákona o výchove a vzdelávaní.

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole počas zápisu, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, pričom miesto a čas zápisu určuje obec všeobecne záväzným nariadením.

      https://cdn.banskabystrica.sk/2023/02/VZN-c.-2-2023.pdf

      Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje podľa § 11 ods. 6:

      • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko dieťaťa,
      • o zákonných zástupcoch dieťaťa, žiaka alebo poslucháča v rozsahu podľa § 157 ods. 3 písm. b) prvého bodu - meno a priezvisko, trvalé bydlisko a kontakt zákonných zástupcov, adresa, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava (ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu)

       

      Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

      https://cdn.banskabystrica.sk/2022/02/VZN-c.-5-2022.pdf

      3. Formy osobitného plnenia školskej dochádzky – vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky

      Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – v škole mimo územia SR – sa viaže na to, v akom štáte majú žiaci trvalý pobyt, vzťahujú sa tak na nich a zákonných zástupcov práva i povinnosti s tým súvisiace. V zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na Slovensku, pokiaľ tu má trvalý pobyt.

      O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) školského zákona  rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

      V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie:

      • meno, priezvisko a bydlisko žiaka
      • rodné číslo žiaka
      • adresu bydliska v zahraničí
      • názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa

      Zákonný zástupca žiaka do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b).

      (Doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu, ktorý sa predkladá riaditeľovi kmeňovej školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu – sa nevyžaduje v oficiálnom preklade do slovenského jazyka.)

      Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice.

      Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) Zákona o výchove a vzdelávaní, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka  uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

      Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. e) Zákona o výchove a vzdelávaní, vykonajú skúšku zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy.

      Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

      Komisionálne skúšky vykoná žiak z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, geografia, dejepis – učivo venované Slovenskej republike, národným dejinám a pod.). Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.

      Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

      Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.

       https://www.minedu.sk/

       

      4. Školská zrelosť

      Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Znamená takú zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá predstavuje odolnosť voči záťaži, schopnosť sústrediť sa a emocionálnu stabilitu.

       

      5. Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

      (v minulosti Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky – zmena od 01/2021)

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 3 – znenie od 15.1.2022).

      Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 4 – znenie od 15.1.2022).

       

      6. Predčasné zaškolenie dieťaťa

      Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je však  povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (Zákon 245/2008 Z.z., § 19, ods. 4 – znenie od 15.1.2022).