• O škole

    • Vedenie školy:

     PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

     Mgr. Eva Hudecová, zástupkyňa pre II. stupeň

     Mgr. Eva Bedleková,  zástupkyňa pre I. stupeň

     O škole 

     Vzdelávanie žiakov sa nesie v duchu školského  vzdelávacieho programu:

      „Komunikácia v slovenskom a cudzom jazyku, poznanie štátov EÚ je predpokladom  úspešného  uplatnenia nášho absolventa na trhu práce“

     Stratégia našej školy vychádza z priebežnej realizácie nasledovných úloh:

     a) podporovať moderné formy a koncepcie vzdelávania podľa cieľov humanizácie

     b) orientovať pedagogický proces školy na koncepciu európskeho vzdelávania a to v oblasti vyučovania cudzích jazykov, histórie spoločného kontinentu, ale aj jej spoločných cieľov

     c) podporovať rozvoj cudzojazyčnej gramotnosti - MŠ nám odsúhlasilo Projekt rozšíreného vyučovania cudzích jazykov pre všetkých žiakov školy od 3. do 9. ročníka

     d) klásť väčší dôraz na vedenie žiakov k samostatnosti a vytvárať im na túto tvorivú prácu podmienky

     e) rozvíjať a prehlbovať PC gramotnosť u žiakov

     f) podporovať a rešpektovať názory detí

     g) zabezpečovať zavádzanie PC vzdelávacích programov do vyučovania

     h) viesť žiakov k tvorivej publikačnej činnosti

     REGIONÁLNA VÝCHOVA A  TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

     „Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.“ (Štátny vzdelávací program)

     V našej škole sa tejto téme venujeme už siedmy rok. Prvé roky to boli v podobe týždňa ľudovej kultúry, počas ktorého sa naši žiaci stretávali s tradičnou ľudovou kultúrou v podobe osvojovania spevov, tancov, remesiel. Neskôr sme k tomu pridali aj návštevy miest, kde žiaci môžu na vlastné oči vidieť a zoznámiť sa s našou kultúrnou históriou.

     Výchovno–vzdelávacia činnosť na našej škole je zameraná na poznanie histórie a kultúry nielen našej obce, ale aj celého Slovenska. Od prvého ročníka sa žiaci stretávajú s rôznymi ukážkami: pamätné miesta nášho mesta, múzeá, galérie, spoznávanie histórie cez známe osobnosti.

     Vo vyšších ročníkoch spoznávame širšie okolie. So žiakmi navštevujeme rôzne miesta, ktoré nám pripomínajú našu minulosť, ale zároveň objavujeme aj našu súčasnosť vo všetkých smeroch. Objavujeme a  spoznávame prírodné krásy a zaujímavosti našej vlasti. Cestujeme po Slovensku nielen na exkurzie a výlety v rámci edukačného procesu, ale aj mimo neho, prostredníctvom turistického krúžku. Tu majú  žiaci možnosť okrem získavania nových poznatkov a zaujímavostí spoznať starodávne, veľakrát už zabudnuté remeslá, navštíviť dielne, v ktorých si vlastnoručne vyrobia ľudovoumelecké výrobky z daného regiónu. Poznávame staviteľské pamiatky regiónov, typické kroje, tance a vytvárame si tak predstavy o spôsobe života našich predkov.

     Aj takýmto spôsobom sa naši žiaci oboznamujú s našimi dejinami. Skúmajú a objavujú  kultúru svojho regiónu a spoznávajú  iné kultúry  v oblasti ľudových tradícií. Aj takouto formou ich vedieme k národnej hrdosti a patriotizmu.

     ŠKOLA, KTORÁ MILUJE ŠPORT

     Už niekoľko rokov sa na našej škole venujeme mnohým športovým aktivitám. V čase, keď všade rezonuje problém obéznych detí, je lepšie problému predchádzať, ako ho potom riešiť. Obezita, ak je dieťa zdravé, vzniká z nedostatku športu, deti sa nehýbu. U nás je opak pravdou. Ako jedna z mála škôl sme zapojený do mnohých športových projektov ako je Abeceda športu,T enis do škôl, Zober loptu nie drogy atď. Už aj najmenší prváci sa venujú korčuľovaniu, plávaniu, lyžovaniu, tenisu aj basketbalu pod odborným vedením našich pedagogov, ktorí sú na to školení. Pritiahli sme deti aj k netradičným športom ako je florball a detský baseball tzv. T-ball. Cez víkend sa v rámci turistického krúžku venujeme spoznávaniu blízkeho či vzdialenejšieho okolia. O pohyb a šport u nás nie je núdza. Kto chce športovať,nech sa prihlási, bude vždy vítaný.