• RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED I 2019/2020

    • RÁMCOVÝ UČEBNÝ  PLÁN ISCED I 2019/2020

      

     UČEBNÉ PLÁNY pre nižšie stredné vzdelávanie 2019-20
         ŠkVP    
     Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5.
     Inovovaný
     6.
     Inovovaný
     7.
     Inovovaný
     8.
     Inovovaný
     9.
     Inovovaný čiastočne
     Spolu
     Jazyk
     a komunikácia
     slovenský jazyk a literatúra 5 5 4+1 5 5 25
     anglický jazyk 3+1 3+2 3 3 3 18
     druhý cudzí jazyk     2 2 2 6
       49
     Človek a príroda fyzika   2 1 2 1+1 7
     chémia     2 2 1 5
     biológia 2 1 2 1 1 7
       19
     Človek a spoločnosť dejepis 1+1 1+1 1 1 2+1 9
     geografia 2 1 1 1 1+1 7
     občianska náuka   1 1 1 1 4
       20
     Človek a hodnoty etická
     /náboženská výchova
     1 1 1 1 1 5
       5,0
     Matematika  a práca s informáciami matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 5 25
     informatika 1 1 1 1   4,0
       29
       svet práce            
       technika 1 1 1 1 1 5
                   4
     Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1

     1

     1 5
     hudobná výchova 1 1 1 1   4
       7
     Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10
       10
         27 29 30 30 30

     146

     Vzdelávacia oblasť

     Vyučovací predmet

     Ročník

     Primárne vzdelávanie

     1.

     2.

     3.

     4.

     Jazyk a

     komunikácia

     slovenský jazyk a literatúra

     9

     8

     7

     1

     7

     1

     31

     2

     anglický jazyk

      

     1

     2

     3

     3

     6

     3

     Matematika

     a práca s

     informáciami

     matematika

      

     4

     4

     4

     4

     16

     informatika

      

      

     1

     1

     1

     2

     1

     Človek a

     príroda

     prvouka

      

     1

     1

     2

      

      

     3

     1

     prírodoveda

      

      

     1

     1

     2

     3

     1

     fyzika

      

      

      

      

      

     chémia

      

      

      

      

      

     biológia

      

      

      

      

      

     Človek a

     spoločnosť

      

      

      

     vlastiveda

      

      

     1

     2

     3

     dejepis

      

      

      

      

      

     geografia

      

      

      

      

      

      

     občianska náuka

      

      

      

      

      

      

     Človek a

     hodnoty

     etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     4

     Človek a

     svet práce

     pracovné vyučovanie

      

      

     1

     1

     2

     technika

      

      

      

      

      

     Umenie a

     kultúra

     hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

     4

     výtvarná výchova

     2

     2

     1

     1

     6

     Zdravie a

     pohyb

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

      

     základ

      

     20

     20

     23

     25

     88

      

     voliteľné (disponibilné) hodiny

     2

     3

     2

     1

     8

      

     SPOLU

      

     22

     23

      

     26

     96