• Tlačivá na darovanie 2% z daní

    • Milí rodičia a priatelia našich detí a školy,

      

     ďakujeme za Vašu podporu našej škole v minulom roku. Aj tento rok máte možnosť slobodne sa rozhodnúť o tom, či ponecháte  2% z Vašich daní štátu alebo ich venujete na podporu výchovy a vzdelávania  detí a mládeže.

     Tento rok máte možnosť znova  poukázať 2% pre našu školu:

      

     Občianske združenie pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

     Jeho poslaním je  podporovať rozvoj a napĺňanie vízie školy a    pomáhať jej pri zlepšovaní podmienok výchovy a vzdelávania detí a mládeže.  Vďaka Vášmu záujmu a  aktívnej účasti sa darí toto poslanie úspešne napĺňať.  Finančný výťažok z 2% z daní je plne venovaný na podporu aktivít a materiálno-technického vybavenia školy.

      

     Z príspevkov do OZ pri ZŠ Pieninská 27, BB chceme prioritne  riešiť zlepšenie materiálnych podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese pre dnešné potreby  žiakov školy - naše deti

     (výmena starých opotrebovaných školských tabúľ za nové, moderné, výmena školského nábytku).

      

     Čo môžete pre to urobiť?

     Ak ste zamestnanec a zúčtovanie daní Vám robí zamestnávateľ je potrebné:

      • vyžiadať si u svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane
      • vyplniť Vyhlásenie o poukázaní zodpovedajúcej sumy (podľa potvrdenia o zaplatení dane)
      • odovzdať oba tieto formuláre do 30. 04.2021  na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska (osobne, poštou) alebo doniesť alebo  poslať po dieťati obidve tlačivá späť do školy do 19.4.2021.

      

     Ak ste SZČO alebo právnická osoba, vyhlásenie o darovaní 2% je súčasťou daňového priznania, t. j. údaje vypisujete priamo v daňovom priznaní – čas však máte len do konca marca !!!

      

     Predtlačený formulár je zverejnený aj na www.zspieninskabb.edupage.sk .


     Údaje potrebné vo formulári:

      

     Identifikačné údaje:

     1. obch. meno:        Občianske združenie pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica,

           sídlo:  ZŠ Pieninská 27, 974 11, Banská Bystrica
           právna forma:      občianske združenie, IČO 379 518 23

      

     Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:   vyhlasenie-2021-DP-2020.pdf

     Ďakujeme za dôveru.