• Tlačivá na darovanie 2% z daní

    • Milí rodičia a priatelia našich detí a školy,

     ďakujeme za Vašu podporu našej škole v minulom roku. Aj tento rok máte možnosť slobodne sa rozhodnúť o tom, či ponecháte  2% z Vašich daní štátu alebo ich venujete na podporu výchovy a vzdelávania  detí a mládeže.

     Tento rok máte možnosť znova  poukázať 2% pre našu školu:

     Občianske združenie pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

     Jeho poslaním je  podporovať rozvoj a napĺňanie vízie školy a pomáhať jej pri zlepšovaní podmienok výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Vďaka Vášmu záujmu a  aktívnej účasti sa darí toto poslanie úspešne napĺňať. Finančný výťažok z 2% z daní je plne venovaný na podporu aktivít a materiálno-technického vybavenia školy.

     Z príspevkov do OZ pri ZŠ Pieninská 27, BB chceme prioritne  riešiť zlepšenie materiálnych podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese pre dnešné potreby  žiakov školy - naše deti

     (výmena starých opotrebovaných školských tabúľ za nové, moderné, výmena školského nábytku).

     Čo môžete pre to urobiť?

     Ak ste zamestnanec a zúčtovanie daní Vám robí zamestnávateľ je potrebné:

     • vyžiadať si u svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane
     • vyplniť Vyhlásenie o poukázaní zodpovedajúcej sumy (podľa potvrdenia o zaplatení dane)
     • odovzdať oba tieto formuláre do 30. 04.2023  na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska (osobne,
     • poštou) alebo doniesť alebo  poslať po dieťati obidve tlačivá späť do školy do 19.4.2023.

      

     Ak ste SZČO alebo právnická osoba, vyhlásenie o darovaní 2% je súčasťou daňového priznania, t. j. údaje vypisujete priamo v daňovom priznaní – čas však máte len do konca marca !!!

     Predtlačený formulár je zverejnený aj na www.zspieninskabb.edupage.sk .


     Údaje potrebné vo formulári:

      

     Identifikačné údaje:

     • obch. meno: Občianske združenie pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
     • sídlo: ZŠ Pieninská 27, 974 11, Banská Bystrica
     • právna forma:občianske združenie, IČO 379 518 23

     Potrebné tlačivo si stiahnete tu: Vyhlásenie_2023

      

     Ďakujeme za dôveru.