• Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny budú 28.10.2021 a 29.10.2021

  Začiatok vyučovania po prázdninách 2.11.2021 (utorok)

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

  EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

  Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu od 23.9.- 30.9.2021 aktivitou „Skáčeme pre zdravie“. Využili sme ešte pekné jesenné počasie na pohybovú aktivitu hlavne vonku, ale už aj v telocvični.Súťažili medzi sebou triedy 1. a 2.stupňa o to, ktorá trieda naskáče najviac skokov. Do aktivity sa zapojili i naši prváčikovia,ktorí sa veľmi snažili, pretože sa ešte len učia skákať cez švihadlo, za čo majú veľkú pochvalu.

  Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

  1.miesto – 4.A – 548 skokov ................................... 8.A – 927 skokov

  2.miesto – 3.A – 458 skokov ................................... 5.B – 689 skokov

  3.miesto – 3.B – 399 skokov ................................... 7.A - 688 skokov

  4.miesto – 2.A – 332 skokov .................................... 6.A – 650 skokov

  5.miesto – 1.A – 144 skokov ..................................... 5.A – 557 skokov

  6.miesto – 1.B – 77 skokov ...................................... 7.B – 391 skokov

  7.miesto – 2.B – v karanténe .................................... 9.A – 323 skokov

   

  Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom,ktorými urobili niečo pre svoje zdravie a kondičku!

  Mgr. P .Baniatová (koordinátor súťaže)

 • Úprava zelene pred školou

  Úprava zelene pred školou

  Deti zo školského klubu pokračovali s úpravou priestoru pred školou. Opäť posadili kríky pod vedením skúseného lesníka, ktorý s naším klubom spolupracuje. Deti si skúsili čistenie, rýľovanie, sadenie, polievanie či iné práce na pozemku. Aj takto chceme v školskom klube spájať teoretické poznatky s praxou. Snáď nikto nezničí snaženie týchto detí a dlho sa budeme tešiť z výsledkov ich práce.

  Anna Šopoňová, vedúca výchovy

 • ŠKD - výuka anglického jazyka

  ŠKD - výuka anglického jazyka

  Hravá angličtina. Učenie sa cudzieho jazyka nemusí byť len nuda. V ŠKD podporujeme u detí chuť a najmä radosť z učenia sa angličtiny. Prirodzenou a zábavnou formou cez pesničky, básničky, hry, rozprávky, výtvarné aktivity, všetkými zmyslami spoznávame a upevňujeme cudzí jazyk.  Takto sme začali v 5. oddelení a viac videí a fotiek z ostatných oddelení už čoskoro...

   Ivica Káčerová, vychovávateľka

 • Prázdninová činnosť v ŠKD

  Prázdninová činnosť v ŠKD

  Prázdninová činnosť v ŠKD

  V rámci letnej činnosti sme v dňoch 1. - 9.7.2021 poznávali Slovensko. Celoročný projekt Milujeme Slovensko a tému z výchovného programu Dovolenka na Slovensku  sme tak letnou činnosťou uzavreli. Deti si zopakovali históriu BB, vyskúšali hrnčiarske remeslo, prešli náučný chodník v Laskomerskej doline, oboznámili sa s históriou i súčasnosťou Žiaru nad Hronom, Turčianskych Teplíc, Žiliny, navštívili hrad Budatín, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. S radosťou môžem povedať, že výborné správanie detí ocenili aj šoféri autobusov, sprievodcovia vo vlakoch i cudzí návštevníci kúpalísk. My, vychovávateľky, sme boli spokojné a dúfam, že aj deti a ich rodičia.

   Anna Šopoňová, vedúca výchovy

 • Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.

  Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.

  V rámci dňa európskych jazykov prijal naše pozvanie na hodiny anglického jazyka študent matematiky na UMB zo Španielska.

  Na hodinách predstavil žiakom svoju krajinu prezentáciou v angličtine. Následne mali žiaci priestor na kladenie otázok, vyskúšali si dialógy v španielskom jazyku, vypočuli krátky text v španielčine a tiež slovenský text čítaný lektorom, ktorý slovensky nerozpráva.

  Takto zostavený obsah hodiny dal priestor žiakom nielen naučiť sa niečo nové, ale aj zabaviť sa, spoznať zaujímavého človeka a odniesť si zážitky z hodiny angličtiny, ktorá bola určite príjemným spestrením tých klasických.

   

  (p. uč. Kurtulík a p. uč. Malachová)

 • ZBER PAPIERA

  ZBER PAPIERA

  Základná škola,  Pieninská 27

  organizuje

   

   

  Z B E R       P A P I E R A

   

   

  od 18.10.  do 22.10. 2021

  ráno 7,00 – 8,00 hod    poobede   14,00 – 17,00 hod

   

  Prosíme papier triediť. Budú pristavené 2 kontajnery. Jeden kontajner na knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity, ......

  Druhý kontajner na kartóny a pod. Z toho dôvodu prosíme aby ste nebalili papier do kartónových krabíc.  Papier prineste zviazaný.

  Ďakujeme

 • Oznam rodičom – dotácia na stravu

  Oznam rodičom – dotácia na stravu

  Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
  predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

  Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny
  v poskytovaní dotácií na stravu:


  - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
  a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou
  detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
  členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
  uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje: 
  - v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije
  v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej
  príjem je najviac vo výške životného minima alej len „dieťa v ŽM“),

  - v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ
  alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
  nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku
  a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len
  „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
  vyhlásením.

  Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deňv ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

  V tejto súvislosti žiadame rodičov- fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa, ktorí chcú
  poberať dotáciu na stravu, aby doručili jeden z nižšie uvedených podkladov :


   potvrdenie (UPSVaR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
  v hmotnej núdzi,

   potvrdenie (UPSVaR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške
  sumy životného minima,

   čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia (tlačivo
  v prílohe) na vyživované dieťa (obaja zákonní zástupcovia, ak žijú v spoločnej
  domácnosti)


  (Upozorňujeme zákonných zástupcov, aby v dostatočnom predstihu požiadali UPSVaR
  o prehodnotenie príjmu, na základe čoho im bude vydané potvrdenie. )


  Originály horeuvedených dokladov je nutné doručiť do Základnej školy
  najneskôr do 07.09.2021

  cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_-_strava.pdf​​​​​​​

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

 • Milí rodičia, milí žiaci,

   

  Začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži. Vo štvrtok, 2. septembra 2021, po dvoch mesiacoch prázdnin, Vás veľmi rada privítam na slávnostnom otvorení školského roka 2021/2022. Spolu sa stretneme o 8,30 hod. pred budovou našej školy.

  Plánované ukončenie slávnostného otvorenia je o 10,00 hod.

  Činnosť v ŠKD a ŠJ začína od 3. septembra 2021.

   

  Pri vstupe do budovy školy je potrebné  priniesť aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete tu:

  Bezpriznakovost.docx

  Je nutné riadiť sa aj naďalej aktuálnymi usmerneniami ÚVZ (prekrytie horných a dolných dýchacích ciest).

   

   

                                                                                                                     PaedDr. Janka Prisažná

                                                                                                                              riaditeľka ZŠ

 • Informácie pre prvákov

  Informácie pre prvákov

  Milí nedočkaví PRVÁCI.

        Váš prvý školský rok sa o chvíľu začína. Tešíme sa na Vás. Už Vás čaká štart do novej etapy života – ŠKOLA. Ponúka Vám možnosť získať nových kamarátov, naučiť sa čítať, písať ,počítať, dozvedieť sa kopu zaujímavých vecí...

                                         ...milí rodičia budúcich školákov,

  keďže vieme, že prváčikovia si pri učení vyžadujú osobitý prístup, prinášame informáciu čo pripraviť pre školáka, aby bol ich krok do školy úspešný.

   

  Pomôcky, ktoré bude v septembri objednávať triedna učiteľka :

  SADA č.1  v sume 12€ obsahuje :

  Zošit č. 511 – 6ks                                 zošit č. 420 – 1ks

           Č. 513 – 5ks                                č. 512 – 2ks s pomocnou linajkou

           Č. 520 – 3ks                                slovníček č. 644 – 2ks

  1ks náčrtník, 1ks tyčinkové lepidlo , 1ks sada farebných papierov, 20 veľkých výkresov A3, 30 malých výkresov A4, 1 balík kancelársky papier

   

  SADA č2 v sume 8€ obsahuje :

  1ks vodové farby , 2 ks štetce č.8 , č.12 – plochý , 1ks plastelína, 1ks voskovky, švihadlo

  ČASOPIS  VRABČEK – mesačník  9€

  Súbor predpisových písaniek k Šlabikáru   6€

  Bude sa zbierať na TRIEDNY FOND  10€                 Hygienické potreby pre školu 3€.

   

  Čo bude ešte žiak potrebovať a čo donesie :

  Peračník – ceruzky, pastelky, strúhadlo, guma, nožnice s oblým hrotom

  Výtvarná výchova -do škatule -  umelohmotný pohárik na vodu, zástera (staré tričko), obrus na stôl

  Telesná výchova – do vrecka – pohodlne športové oblečenie , tenisky s bielou podrážkou, švihadlo

  Prezuvky  (nie šľapky) ,  malý textilný obrúsok pod desiatu,

  Pre triedu : 1 balík kuchynských utierok, 1 balík papierových vreckoviek, 1 tekuté mydlo, 2ks rúška na deň.

  Všetky pomôcky aj ostatne veci do školy OZNAČIŤ MENOM ŽIAKA.

   

  Sledujte webstránku školy , keďže edupage konto nemáte ešte sprístupnené.

  V našej ZŠ nebudú 2.9.2021 prebiehať kloktacie testy, budete mat možnosť obdržať Ag testy pre samotestovanie v domácnosti.

   

  Nezabudnite  prísť do školy prvý školský deň s tlačivom o bezpríznakovosti dieťaťa, ktoré si môžete vytlačiť, alebo prísť zobrať pred nástupom do školy.

   

 • Multifunkčné ihrisko - pomoc

  Multifunkčné ihrisko - pomoc

  Vážení rodičia a priatelia školy, po rozhovore s pánom primátorom p. Noskom sa obraciam na Vás. Radi by sme vybudovali v spolupráci s mestom v areáli našej školy multifunkčné ihrisko pre našich žiakov, Vaše deti. Na začiatok potrebujeme šikovného rodiča, projektanta, ktorý by nám vedel urobiť prvotný návrh.

  PaedDr. J. Prisažná

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny

  budú od 1. júla 2021 do 31. augusta 2021

  Začiatok vyučovania po prázdninách bude 2.9.2021 (štvrtok).

 • Oceňovanie našich žiakov primátorom mesta

  Oceňovanie našich žiakov primátorom mesta

  Aj tento zvláštny a náročný školský  rok bol bohatý na žiakov, ktorí výborne reprezentovali našu školu v celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Ide o týchto žiakov: S.Sýkora  – 9.A,  T.Filipková  –  5.A,   A.Chriašteľ  –  4.A,   L.Murňaková  –  4.A,  K.Klimentová  –  4.A, K.Gúgľavová – 4.A, D.Krakovská – 4.A.

  Mgr. P. Baniatová

 • Vernisáž na oknách

  Vernisáž na oknách

  Milujeme Slovensko nie je len názov zábavnej televíznej relácie,  ale aj slogan našej základnej  školy na Pieninskej ulici.

   Príkladom toho je zrealizovaný celoročný projekt, ktorého cieľom bolo  spoznávanie kultúry, histórie, prírodného bohatstva Slovenska, ale aj ľudových tradícií a obyčajov jednotlivých slovenských regiónov.

   Projekt sa uskutočnil s  finančnou podporou mesta Banská Bystrica, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie.

  Rok 2019 sa stal  svetovým míľnikom v dejinách  moderného ľudstva. Bohužiaľ vírusová pandémia zasiahla celý svet, vrátane nás. Komu by v mysli napadlo, že sa svet zastaví, že dýchať čerstvý vzduch bude také vzácne, komu z nás by napadlo, že sa aj brány škôl zatvoria a budeme žiť život v izolácii a samote a jediným spojením sa s priateľmi či vzdialenejšou rodinou bude len virtuálne.

  V apríli tohto roku 2021 sme sa všetci  vrátili s radosťou do školských lavíc a začali žiť plnohodnotný – vlastne bežný každodenný život.   Práve ťažké obdobie nám ukázalo, aké ľudské hodnoty sú naozaj dôležité . Už naši predkovia žili a tvorili hodnoty tak, aby nám ich zachovali v podobe kultúrneho dedičstva – v podobe ľudových tradícií a zvykov.

  Mohli sme zase pokračovať v projekte!

  Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici nám zapožičalo putovnú výstavu pod názvom

   OD KOLÍSKY PO HROB, ktorá mapuje život našich predkov  - od ich zrodu – narodenia, až po posledné chvíle života - po hrob. Poukazuje na regionálne rozdiely pri oslavách narodenia, svadby, bežného života či poslednej pietnej spomienke na človeka ako jedinca.

  Vernisáž na oknách je názov našej  júnovej aktivity, ktorá je výtvarným vyjadrením všetkých žiakov našej školy k téme ČLOVEK – od kolísky po hrob. Vernisáž je sprístupnená pre všetkých záujemcov aj počas letných mesiacov.

  Záverečným výstupom je  Kalendár  z vernisáže na rok 2022, ktorý bude zdobiť naše triedy a bude nám všetkým   každý  deň pripomínať príjemne strávený čas v škole.

  Mgr. Dana Bugáňová

 • Turistika – Sásovské jaskyne 4.A

  Turistika – Sásovské jaskyne 4.A

  Turistika – Sásovské jaskyne – 4.A

  Počasie nám stále prialo, príroda je v plnom rozkvete , a tak sme sa 25.6.2021 vybrali na poslednú našu turistiku v tomto školskom roku do Sásovských jaskýň. Po výstupe sme sa konečne dostali k prvej najväčšej jaskyni – Netopierskej, v druhej sme si oddýchli v príjemnom chládku. Na ceste späť sa nám už kráčalo ľahšie a so zážitkami, na ktoré sa nezabúda. Všetkým odporúčame navštíviť toto čarovné miesto.

  Tr.uč.Mgr.P.Baniatová

 • Matejov dom – exkurzia 4.A

  Matejov dom – exkurzia 4.A

  Konečne sme sa dočkali uvoľnenia opatrení,tak sme sa rozhodli 18.6.2021 navštíviť múzeum v Matejovom dome, kde sme sa vydali po stopách archeológie na našom území. Dozvedeli sme sa, čo je archeológia, pozreli sme si rôzne predmety z dávnych čias, ktoré sa našli na našom území. Po pútavom rozprávaní a hrách sme si pozreli celú expozíciu. Po múzeu sme si pozreli aj novú „stoličkovú ulicu“ v Lazovnej ulici pri príležitosti Dní  mesta BB.  Bol to príjemne strávený vyučovací deň s množstvom zážitkov.

  Tr. uč. Mgr. P.Baniatová

 • FAST HEROES – Hrdinovia FAST

  FAST HEROES – Hrdinovia FAST

   

  FAST Heroes je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je naučiť deti rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody  a zavolať prvú pomoc. 

  Tento školský rok sa do spomínaného projektu zapojilo 5 žiackych kolektívov z našej školy – 1.A, 1.B, 2.A, 4.A, 4.B. V celosvetovom meradle sa umiestnili na 5. mieste  a trieda 4. A na 6. mieste v medzinárodnom hodnotení. Celoročná usilovná práca našich detí dnes bola odmenená. Žiaci našej školy si od organizátorov FAST Heroes prevzali ocenenia. 

  Od pána Jana van der Mierwe, spoluzakladateľa a vedúceho projektu Angels Initiative a kampane FAST Heroes, ktorý stojí za myšlienkou samotného projektu sme dostali ďakovný list a oficiálny certifikát o absolvovaní medzinárodného projektu FAST Heroes. 

  Medzinárodný projekt Hrdinovia FAST bude pokračovať aj budúci rok.  Verím, že sa do neho opäť radi zapojíme. 

  certifikat-1.pdf

  FAST_-_Thank_you_letter_for_schools_v3_3__4_-1.pdf

 • Oznam

  Oznam

  Z B E R   P A P I E R A

  od 14.06.  do 18.06. 2021

  ráno 7,00 – 8,00 hod    poobede   14,00 – 17,00 hod

   

  Prosíme papier triediť. Budú pristavené 2 kontajnery. Jeden kontajner na knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity...

  Druhý kontajner na kartóny a pod. Z toho dôvodu prosíme aby ste nebalili papier do kartónových krabíc.  Papier prineste zviazaný.

  Ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria