• OZNAM

  OZNAM

  Na základe Vyhlášky č.270 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Banská Bystrica a Brezno zo dňa 29. novembra 2021, žiaci 2. stupňa prechádzajú na dištančnú formu vyučovania s účinnosťou od 01. decembra 2021 (streda). K obnoveniu prezenčnej výučby RÚVZ pristúpi po zlepšení epidemiologickej situácie ako aj stabilizácie situácie v nemocniciach.

  PaedDr. Janka Prisažná,

  riaditeľka školy

 • Smernica o dištančnom vzdelávaní

  Smernica o dištančnom vzdelávaní

  Riaditeľka Základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade s Pracovným poriadkom a Školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá dištančného vzdelávania. Smernica o dištančnom vzdelávaní je interný predpis, ktorého zmyslom je vymedziť ciele, spôsoby výchovno-vzdelávacej činnosti a ďalšie postupy pri dištančnom vzdelávaní žiakov školy.

  ​​​​​​​Smernicu nájdete tu:

  Smernica_o_distancnom_vzdelavani.pdf​​​​​​​

 • VYHLÁŠKA 262 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

  § 2Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

  odsek

  (3) Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a topoužitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

  a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

  b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021

  Celé znenie vyhlášky viď. odkaz:

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf

 • BUBNOVAČKA

  BUBNOVAČKA

  V novembri sa organizovala už po ôsmy krát celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či inými projektami s deťmi. 

  Preto sme si aj my spoločne s deťmi   19. novembra 2021, zabubnovali , aby sme si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý, že s násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.

  Mgr. Katarína Jarinová

 • INZERÁT:

  INZERÁT:

  Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica,

  prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok do špeciálnej triedy. Termín nástupu 1.12.2021. Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( min. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore pedagogika). Žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o ukončenom vzdelaní a štrukturovaný životopis zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na: zspieninska@gmail.com, do 26.11.2021.

 • Envirofilm/Ekotopfilm

  Envirofilm/Ekotopfilm

  Dňa 25. októbra 2021 sa žiaci 8.A a 9.A zúčastnili projektu Junior festival, ktorý je súčasťou jesennej časti Ekotopfilm festivalu.

  Projekt Junior festival je so svojim programom v dopoludňajších hodinách určený pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

  Do vybraných miest Slovenska prináša reálnu environmentálnu výchovu. Snahou organizátorov je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu, a to  prostredníctvom  filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

  Počas jesene 2021 sú témy pre junior festival:

  – plytvanie potravinami

  – uhlíková stopa

  – odpady v kanalizácii

  –  slovenská divočina.

  Prvú polhodinu sme si pozreli súbor krátkych filmov o našej prírode a zvieratkách, o znečisťovaní životného prostredia, o závislostiach na mobiloch a v  druhej časti prezentáciu so sprievodným slovom o konkrétnej činnosti a aktivitách ľudí, ktorí sa priamo podieľajú na ochrane prírody a zvierat žijúcich v nej.

  Žiačky 9.A triedy, Mgr. Takácsová

   

   

   

   

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Pri príležitosti Svetové dňa výživy sme sa v októbri celý týždeň  venovali aktivitám, ktorými žiakov vedieme k upevňovaniu správnych stravovacích návykov a k zdravému životnému štýlu. Deti si pripravovali chutné ovocné a zeleninové šaláty. Z ovocia a zeleniny kreatívne tvorili rôzne postavičky. Nosili sme si mliečne desiate, urobili sme si výstavky ovocia a zeleniny. Žiaci vytvorili veľa pekných výtvarných prác, ktorými si vyzdobili  priestory tried.

          

    Mgr. Katarína Jarinová

 • Mesto Banská Bystrica

  Mesto Banská Bystrica

  Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska, to naše rodné mesto.  V projekte žiaci 3.A prezentovali krásy, osobnosti a históriu svojho rodného mesta.

          Mgr. Katarína Jarinová, tr. uč.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny budú 28.10.2021 a 29.10.2021

  Začiatok vyučovania po prázdninách 2.11.2021 (utorok)

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

  EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

  Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu od 23.9.- 30.9.2021 aktivitou „Skáčeme pre zdravie“. Využili sme ešte pekné jesenné počasie na pohybovú aktivitu hlavne vonku, ale už aj v telocvični.Súťažili medzi sebou triedy 1. a 2.stupňa o to, ktorá trieda naskáče najviac skokov. Do aktivity sa zapojili i naši prváčikovia,ktorí sa veľmi snažili, pretože sa ešte len učia skákať cez švihadlo, za čo majú veľkú pochvalu.

  Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

  1.miesto – 4.A – 548 skokov ................................... 8.A – 927 skokov

  2.miesto – 3.A – 458 skokov ................................... 5.B – 689 skokov

  3.miesto – 3.B – 399 skokov ................................... 7.A - 688 skokov

  4.miesto – 2.A – 332 skokov .................................... 6.A – 650 skokov

  5.miesto – 1.A – 144 skokov ..................................... 5.A – 557 skokov

  6.miesto – 1.B – 77 skokov ...................................... 7.B – 391 skokov

  7.miesto – 2.B – v karanténe .................................... 9.A – 323 skokov

   

  Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom,ktorými urobili niečo pre svoje zdravie a kondičku!

  Mgr. P .Baniatová (koordinátor súťaže)

 • Úprava zelene pred školou

  Úprava zelene pred školou

  Deti zo školského klubu pokračovali s úpravou priestoru pred školou. Opäť posadili kríky pod vedením skúseného lesníka, ktorý s naším klubom spolupracuje. Deti si skúsili čistenie, rýľovanie, sadenie, polievanie či iné práce na pozemku. Aj takto chceme v školskom klube spájať teoretické poznatky s praxou. Snáď nikto nezničí snaženie týchto detí a dlho sa budeme tešiť z výsledkov ich práce.

  Anna Šopoňová, vedúca výchovy

 • ŠKD - výuka anglického jazyka

  ŠKD - výuka anglického jazyka

  Hravá angličtina. Učenie sa cudzieho jazyka nemusí byť len nuda. V ŠKD podporujeme u detí chuť a najmä radosť z učenia sa angličtiny. Prirodzenou a zábavnou formou cez pesničky, básničky, hry, rozprávky, výtvarné aktivity, všetkými zmyslami spoznávame a upevňujeme cudzí jazyk.  Takto sme začali v 5. oddelení a viac videí a fotiek z ostatných oddelení už čoskoro...

   Ivica Káčerová, vychovávateľka

 • Prázdninová činnosť v ŠKD

  Prázdninová činnosť v ŠKD

  Prázdninová činnosť v ŠKD

  V rámci letnej činnosti sme v dňoch 1. - 9.7.2021 poznávali Slovensko. Celoročný projekt Milujeme Slovensko a tému z výchovného programu Dovolenka na Slovensku  sme tak letnou činnosťou uzavreli. Deti si zopakovali históriu BB, vyskúšali hrnčiarske remeslo, prešli náučný chodník v Laskomerskej doline, oboznámili sa s históriou i súčasnosťou Žiaru nad Hronom, Turčianskych Teplíc, Žiliny, navštívili hrad Budatín, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. S radosťou môžem povedať, že výborné správanie detí ocenili aj šoféri autobusov, sprievodcovia vo vlakoch i cudzí návštevníci kúpalísk. My, vychovávateľky, sme boli spokojné a dúfam, že aj deti a ich rodičia.

   Anna Šopoňová, vedúca výchovy

 • Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.

  Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.

  V rámci dňa európskych jazykov prijal naše pozvanie na hodiny anglického jazyka študent matematiky na UMB zo Španielska.

  Na hodinách predstavil žiakom svoju krajinu prezentáciou v angličtine. Následne mali žiaci priestor na kladenie otázok, vyskúšali si dialógy v španielskom jazyku, vypočuli krátky text v španielčine a tiež slovenský text čítaný lektorom, ktorý slovensky nerozpráva.

  Takto zostavený obsah hodiny dal priestor žiakom nielen naučiť sa niečo nové, ale aj zabaviť sa, spoznať zaujímavého človeka a odniesť si zážitky z hodiny angličtiny, ktorá bola určite príjemným spestrením tých klasických.

   

  (p. uč. Kurtulík a p. uč. Malachová)

 • ZBER PAPIERA

  ZBER PAPIERA

  Základná škola,  Pieninská 27

  organizuje

   

   

  Z B E R       P A P I E R A

   

   

  od 18.10.  do 22.10. 2021

  ráno 7,00 – 8,00 hod    poobede   14,00 – 17,00 hod

   

  Prosíme papier triediť. Budú pristavené 2 kontajnery. Jeden kontajner na knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity, ......

  Druhý kontajner na kartóny a pod. Z toho dôvodu prosíme aby ste nebalili papier do kartónových krabíc.  Papier prineste zviazaný.

  Ďakujeme

 • Oznam rodičom – dotácia na stravu

  Oznam rodičom – dotácia na stravu

  Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
  predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

  Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny
  v poskytovaní dotácií na stravu:


  - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
  a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou
  detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
  členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
  uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje: 
  - v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije
  v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej
  príjem je najviac vo výške životného minima alej len „dieťa v ŽM“),

  - v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ
  alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
  nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku
  a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len
  „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
  vyhlásením.

  Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deňv ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

  V tejto súvislosti žiadame rodičov- fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa, ktorí chcú
  poberať dotáciu na stravu, aby doručili jeden z nižšie uvedených podkladov :


   potvrdenie (UPSVaR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
  v hmotnej núdzi,

   potvrdenie (UPSVaR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške
  sumy životného minima,

   čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia (tlačivo
  v prílohe) na vyživované dieťa (obaja zákonní zástupcovia, ak žijú v spoločnej
  domácnosti)


  (Upozorňujeme zákonných zástupcov, aby v dostatočnom predstihu požiadali UPSVaR
  o prehodnotenie príjmu, na základe čoho im bude vydané potvrdenie. )


  Originály horeuvedených dokladov je nutné doručiť do Základnej školy
  najneskôr do 07.09.2021

  cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_-_strava.pdf​​​​​​​

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

 • Milí rodičia, milí žiaci,

   

  Začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži. Vo štvrtok, 2. septembra 2021, po dvoch mesiacoch prázdnin, Vás veľmi rada privítam na slávnostnom otvorení školského roka 2021/2022. Spolu sa stretneme o 8,30 hod. pred budovou našej školy.

  Plánované ukončenie slávnostného otvorenia je o 10,00 hod.

  Činnosť v ŠKD a ŠJ začína od 3. septembra 2021.

   

  Pri vstupe do budovy školy je potrebné  priniesť aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete tu:

  Bezpriznakovost.docx

  Je nutné riadiť sa aj naďalej aktuálnymi usmerneniami ÚVZ (prekrytie horných a dolných dýchacích ciest).

   

   

                                                                                                                     PaedDr. Janka Prisažná

                                                                                                                              riaditeľka ZŠ

 • Informácie pre prvákov

  Informácie pre prvákov

  Milí nedočkaví PRVÁCI.

        Váš prvý školský rok sa o chvíľu začína. Tešíme sa na Vás. Už Vás čaká štart do novej etapy života – ŠKOLA. Ponúka Vám možnosť získať nových kamarátov, naučiť sa čítať, písať ,počítať, dozvedieť sa kopu zaujímavých vecí...

                                         ...milí rodičia budúcich školákov,

  keďže vieme, že prváčikovia si pri učení vyžadujú osobitý prístup, prinášame informáciu čo pripraviť pre školáka, aby bol ich krok do školy úspešný.

   

  Pomôcky, ktoré bude v septembri objednávať triedna učiteľka :

  SADA č.1  v sume 12€ obsahuje :

  Zošit č. 511 – 6ks                                 zošit č. 420 – 1ks

           Č. 513 – 5ks                                č. 512 – 2ks s pomocnou linajkou

           Č. 520 – 3ks                                slovníček č. 644 – 2ks

  1ks náčrtník, 1ks tyčinkové lepidlo , 1ks sada farebných papierov, 20 veľkých výkresov A3, 30 malých výkresov A4, 1 balík kancelársky papier

   

  SADA č2 v sume 8€ obsahuje :

  1ks vodové farby , 2 ks štetce č.8 , č.12 – plochý , 1ks plastelína, 1ks voskovky, švihadlo

  ČASOPIS  VRABČEK – mesačník  9€

  Súbor predpisových písaniek k Šlabikáru   6€

  Bude sa zbierať na TRIEDNY FOND  10€                 Hygienické potreby pre školu 3€.

   

  Čo bude ešte žiak potrebovať a čo donesie :

  Peračník – ceruzky, pastelky, strúhadlo, guma, nožnice s oblým hrotom

  Výtvarná výchova -do škatule -  umelohmotný pohárik na vodu, zástera (staré tričko), obrus na stôl

  Telesná výchova – do vrecka – pohodlne športové oblečenie , tenisky s bielou podrážkou, švihadlo

  Prezuvky  (nie šľapky) ,  malý textilný obrúsok pod desiatu,

  Pre triedu : 1 balík kuchynských utierok, 1 balík papierových vreckoviek, 1 tekuté mydlo, 2ks rúška na deň.

  Všetky pomôcky aj ostatne veci do školy OZNAČIŤ MENOM ŽIAKA.

   

  Sledujte webstránku školy , keďže edupage konto nemáte ešte sprístupnené.

  V našej ZŠ nebudú 2.9.2021 prebiehať kloktacie testy, budete mat možnosť obdržať Ag testy pre samotestovanie v domácnosti.

   

  Nezabudnite  prísť do školy prvý školský deň s tlačivom o bezpríznakovosti dieťaťa, ktoré si môžete vytlačiť, alebo prísť zobrať pred nástupom do školy.

   

 • Multifunkčné ihrisko - pomoc

  Multifunkčné ihrisko - pomoc

  Vážení rodičia a priatelia školy, po rozhovore s pánom primátorom p. Noskom sa obraciam na Vás. Radi by sme vybudovali v spolupráci s mestom v areáli našej školy multifunkčné ihrisko pre našich žiakov, Vaše deti. Na začiatok potrebujeme šikovného rodiča, projektanta, ktorý by nám vedel urobiť prvotný návrh.

  PaedDr. J. Prisažná

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria