• ZBER ŠÍPOK

  ZBER ŠÍPOK

  Na našej škole prebieha v spolupráci s Lesmi SR zber šípok.

  Šípky môžu žiaci nosiť od 28.9.2020 do 23.10.2020 triednym učiteľkám označené menom a triedou (ak môžete, uveďte prosím aj váhu).

  Mgr. Syrná.A

 • UPOZORNENIE

  UPOZORNENIE

   

  Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania v škole, nemajú nárok na obed zo štátnej dotácie a  nesmú vstupovať do budovy školy ani do školskej jedálne !!!

 • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

  Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 • Milí rodičia a žiaci!

  Milí rodičia a žiaci!

  Prosíme všetkých, ktorí si ešte nezaregistrovali konto Office 365, aby sa zaregistrovali čo najskôr. Pokyny sú v prílohe. Ďakujeme.

  navod-office-1-stupen.pdf

  navod-office-2-stupen.pdf​​​​​​​

   

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  si môžete stiahnúť tu:

  priloha_c.2.docx

 • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

  Si môžete stiahnúť tu:

  priloha_c.1.docx

 • V školskom roku  2020-21 ponúkame  pre žiakov tieto krúžky

  V školskom roku  2020-21 ponúkame  pre žiakov tieto krúžky

   

  Názov Vedúci krúžku

  Volejbalový krúžok - prípravka    I.stupeň  Mgr.Roman Hrehor

  Na potulkách regiónom               I.stupeň Mgr. Pavlína Baniatová

  Športový krúžok                          I.stupeň Mgr. Pavlína Baniatová

  Krížom - krážom po Slovensku    I.stupeň PaedDr.Janka Prisažná

  Pieninské talenty                         I.stupeň Mgr. Dana Bugáňová

  Dobre vedieť                               I.stupeň Mgr. Zdenka Ružániová

  Kreatívec                                     I.stupeň Mgr.Danuša Ľalíková

  Šikovné ručičky                           I.stupeň Mgr. Katarína Jarinová

  Biblický krúžok                             I.stupeň Mgr. Lívia Škrabáková

  Všehochuť                                   I.stupeň Mgr. Eva Bedleková

  Angličtina hrou                             I.stupeň Mgr. Martina Jenčová Chmelíková

  Spevácky krúžok                          I.a II.st. PaedDr. Eva Daridová

  Krúžok brannej všestrannosti      II.stupeň Mgr. Zuzana Škvarková

  Príprava na PS a T-9, SJL           II.stupeň PaedDr.Jarmila Chrobáková

  Príprava na PS a T-9, MAT         II.stupeň Mgr.Katarína Takácsová

  Matematický krúžok                     II.stupeň Mgr.Katarína Takácsová

  Amavet - technický krúžok          II.stupeň Mgr. Mária Bačíková

  Netradičné športy                       II.stupeň Mgr. Roman Hrehor

  Futbal                                         II.stupeň Mgr. Gabriel Kurtulík

  Čítanie - zdroj poznania              I.a II.st.Mgr.Bugáňová, Mgr.Šutáková 

 • Oznam pre rodičov - organizačné pokyny

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  čas letných prázdnin sa pomaly končí, plní nových zážitkov, všetci očakávame začiatok nového školského roka. Snáď nás mimoriadna situácia, ktorá bola v uplynulom polroku už nezaskočí, no aj tak otvorenie nového školského roka sprevádzajú  niektoré obmedzenia.

  Na základe špeciálneho usmernenia MŠVVaŠ SR počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/21 vydávam nasledujúce organizačné pokyny:

  Organizačné pokyny

  02. september 2020 – začiatok školského roka 2020/21

  8,00 – 8,15 hod  - Zraz žiakov pred budovou školy pri triednych učiteľoch,

        pedagogickí zamestnanci budú usmerňovať.

  1. ročník: pred hlavným vchodom do budovy školy.

                          2. – 4. ročník: na ľavej strane pred budovou školy

                          5. – 9. ročník, ŠTA : na pravej strane pred budovou školy

  8,15 – 8,25 hod. – presun do tried v sprievode triednych učiteľov, zákonní zástupcovia

                          nemajú povolený vstup do budovy školy (výnimka rodič/zákonný

                          zástupca žiaka 1. ročníka)

  8,30 – 10,00 hod. - slávnostné otvorenie školského roka – štátna hymna SR, príhovor RŠ,

                          činnosti s triednymi učiteľmi, 1. ročník – triedne ZRPŠ

  Zákonný zástupca

   

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá
  • písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).  

  Príloha č.1 bude k dispozícii aj v tlačenej forme pri vstupe do budovy školy v piatok 28.8. a v pondelok 31.8. pri vstupe do budovy školy.

  • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.
  • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
  • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi
  • hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
  • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy – 1. stupeň, kde prebieha výchovno vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. 2. stupeň má povinné nosenie rúška v celej budove školy, vrátane svojej triedy.

   

  Od 03. septembra 2020 bude prebiehať vyučovanie podľa pokynov triednych učiteľov.

   

   

  Činnosť školského klubu detí  od 03.09.2020

  Ranný klub:

  Príchod ráno hlavným vchodom v čase od 6.00 hod. do 7,30 hod. O 7,30 hod. sa škola zatvára a otvára sa potom o 7,45 hod. do 8,00 hod.

  Vstup rodičom do školy zakázaný, deti preberajú vo vestibule službukonajúce vychovávateľky.

  Deti sú povinné mať so sebou dve rúška. Vchádzajú do školy s rúškom, v triedach nie je povinné, je potrebné mať ho len v spoločných priestoroch.

  V klubovniach ŠKD budú ráno deti delené po ročníkoch, starší súrodenci budú v klube pri mladších.

  Popoludňajší klub:

  Deti po vyučovaní preberú vychovávateľky a činnosť sa presunie z triedy do klubovní.  Potom nasleduje výchovno-vzdelávacia činnosť podľa výchovného programu. Deti opúšťajú ŠKD bočným vchodom o 15,00 hod. 15,30 hod. 16,00 hod. podľa písomného pokynu zákonného zástupcu.

  Deti sa po 16,00 hod. do 17,00 hod. spájajú v zbernom klube, v ktorom je zvonček. V tomto čase si môžete prísť po dieťa v ktoromkoľvek čase.

   V prípade potreby môžu deti opustiť ŠKD  po naobedovaní tj. O 12,30 hod.( po 4. hodine) alebo o 13,30 hod.( po 5. hodine) hlavným vchodom, kde dieťa čaká doprovod, prípadne dieťa odchádza domov samé na písomný pokyn zákonného zástupcu.

  NA TELEFÓN DIEŤA NEPÚŠŤAME !!!

  Žiadame rodičov, aby v inom čase nenarúšali výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD.

 • Organizačné pokyny

 • Zásadné pravidlá

 • Semafor

 • Semafor

 • Semafor

 • OZNAM ŠJ

  OZNAM ŠJ

  Rodičia prvákov, ktorí si ešte nevyzdvihli čipovú kartu na stravovanie, možu tak urobiť v stredu 26.8.2020 od 7.00 do 13.30 hod.

 • V základnej škole úspešnejší

  V základnej škole úspešnejší

       V školskom roku 2019/2020 bola naša škola úspešná v 2. kole výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s názvom V základnej škole úspešnejší. Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšovanie výsledkov a kompetencií u detí a žiakov.

       Vytvorili sme inkluzívny tím, ktorý je zložený z  piatich asistentiek učiteľa, školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky. Náš tím sa snaží vytvárať klímu vzájomnej spolupráce implementovaním princípov inklúzie, teda rešpektovaním rôznorodosti, zisťovaním skrytého potenciálu žiakov vo vzdelávaní, identifikovaním bariér a ich prekonávaním.

      Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania sme sa venovali najmä žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  prostredníctvom dištančného vzdelávania. Asistentky učiteľa sa sústredili na spoluprácu s učiteľmi a rodičmi, na podporu žiakov bez prístupu k IT technológiám. Upravovali  zozbieraný učebný materiál, dopĺňali ho o kompenzačné pomôcky a následne distribuovali rodičom. U žiakov, ktorí využívali IT technológie ich pomoc spočívala vo vysvetlení zadaní a spoločnom riešení pracovných listov prostredníctvom online rozhovorov cez aplikáciu Skype.

       Súčasťou školy je aj špeciálna trieda, v ktorej pôsobí asistentka učiteľa. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania navštevovala deti v domácom prostredí a pomáhala im. Špeciálna pedagogička a školská psychologička poskytovali podporu a poradenstvo rodičom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prispôsobovali vzdelávacie aktivity individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov. Deti sa prostredníctvom rozprávky mohli hravou formou poučiť o koronavíruse. Aktivity žiakov, ktoré na činnosti nadväzovali, rozvíjali čítanie s porozumením, pozornosť, pamäť a najmä ich kreativitu.

  Žiaci mali najväčšiu radosť, keď sa po dlhom čase videli počas videohovorov so spolužiakmi.

   

       Inkluzívny tím ZŠ Pieninská

 • Pre budúcich prvákov

  Pre budúcich prvákov

  ,.3bc2b28528563dbd987f9df05872f32a.jpg 

                               Milí nedočkaví  PRVÁCI

                    Školský rok 2019 / 2020 pomaly končí a Vás už čaká štart do novej etapy života – škola.  Ponúka Vám možnosť  získať nových kamarátov, naučiť sa čítať, počítať, dozvedieť sa kopu zaujímavých vecí...

                     ...milí rodičia budúcich školákov,                                                                                         

                   keďže vieme, že prváčikovia si pri učení vyžadujú osobitý prístup, prinášame informáciu čo pripraviť   pre školáka, aby bol ich krok do školy úspešný.                                         

  Pomôcky, ktoré v septembri objedná triedna učiteľka

   Sada č. 1

   zošit č. 511 – 6 ks,        

   zošit č. 513 – 5 ks,        

   zošit č. 520 – 3ks,        

   zošit č. 420 –  1 ks                                                                              

   zošit č. 512 – 2 ks s pomoc. linajkou,                              

   slovníček  č. 624  - 2 ks,                                                                                                                                     

   1 náčrtník,             

   1ks tyčinkové lepidlo,               

   1 ks sada farebných papierov,

   20 veľkých výkresov A3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   30 malých výkresov A4,        

   1 balík kancelársky papier

  Sada č. 2

   - celá sada č. 1 a k nej

   

  1 ks vodové farby ,   2 ks štetce - č.8, č. 12- plochý,    1 ks plastelína,   1 ks voskovky,   švihadlo

   Čo bude ešte potrebovať

   peračník – ceruzky, pastelky, strúhadlo, guma, nožnice s oblým hrotom,

  výtvarná výchova -  pohárik na vodu / téglik od jogurtu /, zástera / staršie tričko /,                      

  obrus na stôl / aj starší kuchynský /,

  telesná výchova – pohodlné športové oblečenie, tenisky s bielou podrážkou, švihadlo,

   prezuvky / nie šľapky /, malý textilný obrúsok pod desiatu.

                                          

   Všetky pomôcky aj ostatné veci do školy označiť menom.

                                                                         

  Tešíme sa na Vás

    Mgr. Danuša Ľalíková – tr. uč. 1.A

     Mgr. Katarína Štubniaková – tr. uč. 1. B

        

                   

                                                               

   

   

   

   

   

                   

   

   

                     

   

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 dńa 30.6.2020

   Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 dńa 30.6.2020

  8,15 hod. nástup žiakov pred budovou školy.

  8,30 hod. Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

  Do 10,00 hod. bude odovzdávanie vysvedčení v triedach.

  O 10,00 hod. sa uskutoční rozlúčka s absolventmi školy.

  ŠKD  bude v prevádzke do 12,00 hod.

 • Prevádzka v našej škole od 22.6.2020

  Prevádzka v našej škole od 22.6.2020

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  s účinnosťou od 22.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 9. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

  Organizačné pokyny

  a/ prevádzka  základnej školy

  • Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
  • 6,30 – 7,30 hod. príchod do ranného klubu
  • 7,45 – 7,55 hod. príchod do školy

  Žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

  Rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa.

  Pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka do školy predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď.príloha).

  Týka sa to hlavne žiakov 6. – 9. ročníka a žiakov, ktorí nastupujú prvý krát do školy.

  VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY PRE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŠKOLY BUDE ZAKÁZANÝ

  b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

  - 1. stupeň       6,30 – 7,30 hod. príchod žiakov do ranného klubu

                           7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

   8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                          11,45 – 12,30 hod. stravovanie podľa harmonogramu

  12,30 – 16,30 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

  - ŠT -              7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

  8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                       a asistentom učiteľa

  2. stupeň -      7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

  8,00 – 12,35 hod. skrátené vyučovanie podľa rozvrhu

   

  c/ stravovanie

  Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,30 hod. len pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (žiaci, ktorí sa učia v škole) v sprievode pedagogického zamestnanca.

 • Vyhlásenie

  Vyhlásenie


             

  Vyhlásenie pre rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 22.6.2020

  nájdete tu:                                   Vyhlasenie.pdf

   

 • Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020

  Uvoľňovanie opatrení od 15.6.2020

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  s účinnosťou od 15.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 5. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

  Organizačné pokyny

  a/ prevádzka  základnej školy

  • Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
  • 6,30 – 7,30 hod. príchod do ranného klubu
  • 7,45 – 7,55 hod. príchod do školy

  Žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

  Rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa.

  VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY PRE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŠKOLY BUDE ZAKÁZANÝ

  b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

  - 1. stupeň       6,30 – 7,30 hod. príchod žiakov do ranného klubu

                           7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

   8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                          11,45 – 12,30 hod. stravovanie podľa harmonogramu

  12,30 – 16,30 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

  - ŠT -              7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

  8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                       a asistentom učiteľa

  5. ročník -       7,45 – 7,55 hod. príchod žiakov do školy

  8,00 – 12,35 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s učiteľom

                                                       a asistentom učiteľa

  c/ stravovanie

  Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,00 hod. len pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (žiaci, ktorí sa učia v škole) v sprievode pedagogického zamestnanca.  

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria