• OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

  OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

  Vážení rodičia budúcich prvákov. Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka si môžete prevziať na sekretariáte ZŠ Pieninská v dňoch 15. - 17.06.2020 v čase od 8:00 do 14:00 hod. (iný termín je možný len po telefonickej dohode). Prineste si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Rozhodnutie o odklade PŠD bude zatiaľ vyhotovené len pre rodičov, ktorí doplnili všetky náležitosti.

 • Zákaz vstupu

  Zákaz vstupu

  V čase od 7,00 - 16,00 hod. je zákaz vstupu do areálu školy žiakom, ktorí sa učia dištančne a cudzím osobám.

  vedenie ZŠ

 • Aktualizácia organizačných podmienok výchovy, vzdelávania a stravovania základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica od 1. júna 2020

  Aktualizácia organizačných podmienok výchovy, vzdelávania a stravovania základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica od 1. júna 2020

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  s účinnosťou od 1.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 5. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

  Organizačné pokyny

  a/ prevádzka  základnej školy

  • Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 do 16.00 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
  • 1.ročník  - 7,00 – 7,15 hod.

  1.A – bočný vchod ŠKD

  1.B – cez terasu pred svojou triedou

  • 2.ročník – 7,15 – 7,30 hod.

  2.A – cez terasu pred svojou triedou

  2.B – cez terasu pred svojou triedou

  • 3.ročník – 7,30 -7,45 hod.

  3.A – cez terasu pred svojou triedou

  3.B – bočný vchod ŠKD

  • 4.ročník  - 7,45 – 8,00 hod.

  4.A - bočný vchod ŠKD

  • ŠT – 7,45 – 7,50 hod.

  bočný vchod pri šatniach

  • 5.ročník – 5.A – 7,50 – 8,00 hod.

        bočný vchod pri šatniach

        5.B – 8,00 – 8,10 hod.

        bočný vchod pri šatniach

   

  HLAVNÝ VCHOD PRE RODIČOV A ŽIAKOV BUDE ZATVORENÝ

  V prípade, ak rodič/ zákonný zástupca má deti v rôznych ročníkoch príchod do školy bude umožnený súrodencom v čase mladšieho súrodenca.                                              

  (príklad: súrodenci sú v 1. a 4. ročníku, prídu spolu s rodičom/ zákonným zástupcom v čase od 7,00 – 7,15 hod. cez vchod, ktorý je určený pre danú   prvú triedu.)

  Ak rodič/zákonný zástupca z pracovných alebo iných dôvodov nemôže prísť ráno s dieťaťom osobne, žiak môže prichádzať  na vyučovanie aj v sprievode súrodenca staršieho ako 11 rokov za predpokladu, že žijú v jednej domácnosti.

  b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

  - 1. stupeň       7.00 – 8,00 hod. príchod žiakov do školy podľa harmonogramu

                            8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                           11,40 – 13,00 hod. stravovanie podľa harmonogramu

                           13,00 – 16,00 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

  - ŠT -                  8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                       a asistentom učiteľa

  5. ročník -       8,10 – 12,10 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s učiteľom

                                                       a asistentom učiteľa

   

  c/ stravovanie

  Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,00 hod. v sprievode pedagogického zamestnanca.  Prihlásenie na stravu podľa pokynu vedúcej ŠJ.

   

  d/ pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

  • Pred nástupom do školy pri prvom vstupe do budovy ( v pondelok ráno) je povinný rodič, zákonný zástupca každého žiaka, ktorý sa bude vyučovania zúčastňovať, odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Čestné vyhlásenie je v prílohe č.1.  Pre rodičov,  ktorí nemajú možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, bude tlačivo k dispozícii pri hlavnom vchode do školy už  v piatok 29. mája 2020, v čase od 8,00 – 15,00 hod. pri zvončekoch v označenej škatuli.

   

  • Žiakom bude každý deň pri nástupe do školy meraná teplota za prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý je povinný žiaka so zvýšenou teplotou zobrať domov do domácej karantény.

   

  • Najvyšší počet žiakov v triede  je 20.

   

  • Žiaci sú povinní mimo svojej skupiny používať ochranné rúško. Žiadame preto rodičov, aby svojim deťom zabezpečili denne dve ochranné rúška a balíček hygienických vreckoviek. Bez ochranného rúška nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

   

  • stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni a bude prebiehať po skupinách na základe zostaveného harmonogramu:

  11,40 – 12,00 hod. sa stravujú 1.A, 1.B, 2.A, ŠT

  12,10 – 12,30 hod. sa stravujú 2.B, 3.A, 3.B

  12,40 – 13,00 hod. sa stravuje 4.A, 5.A, 5.B

   

  Časy sú orientačné, po každej skupine bude dezinfekcia jedálne.

  Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školský klub detí budú odchádzať v sprievode triednej učiteľky hneď po odstravovaní vchodmi, ktorými ráno prišli.

   

  Odchody z ŠKD:

  Žiaci budú odchádzať v časoch 15,00, 15,30, 16,00 hod. Žiadame rodičov, aby dodržiavali dané časy odchodov z hygienicko-organizačných dôvodov.

   

  • dospelé osoby, rodičia, zákonní zástupcovia majú zákaz vstupu do priestorov školy

  e/ ostatné činnosti

  • ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
  • dôkladného čistenia priestorov  školy a školského klubu detí sa bude realizovať podľa potreby, min.2-krát  počas prevádzky a po ukončení prevádzky školy.

    

    

 • OZNAM ŠJ

  OZNAM ŠJ

  Podľa usmernenia hlavného hygienika SR a podľa stanovených kritérií a podmienok pre stravovanie v Školskej jedálni Úradom verejného zdravotníctva, naša škola nespĺňa podmienky pre stravovanie žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a pre cudzích stravníkov v čase mimoriadnej situácie.Z tohto dôvodu nie je možné stravovať žiakov dištančného  vzdelávania a cudzích stravníkov v našej jedálni, ani odoberať obed do obedára.

  Ľubica Chudáčiková, vedúca ŠJ

 • OZNAM ŠJ

  OZNAM ŠJ

  Prosím o skontrolovanie, prípadne dobitie kreditu žiakom. Nezabudnúť na to, že pri prvom objednaní obeda sa stiahne z kreditu réžia 8 €.

  Od 1.6.2020 je možné prihlásiť sa na stravu  len cez internetovú stránku.  Vstup

  do školy k terminálu rodičom nebude umožnený.

  Za prihlásenie , stornovanie obeda a za výšku kreditu je zodpovedný rodič!

  Dôrazne žiadam o zodpovedné prihlasovanie a stornovanie obeda a o dôslednosť pri odčipovaní obeda žiakmi. Prihlásená a neodobratá strava bude na konci mesiaca zúčtovaná v plnej výške:

   I. stupeň 1,21 € !

  Výdaj obeda do obedára v čase mimoriadnej situácie nie je možný !

  Vedúca ŠJ.

 • Opatrenia pre ZŠ.

 • Aktivity našich žiakov...

  Veľmi nás tešia aktivity našich žiakov aj v čase prerušeného vyučovania.

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe "Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020" pristupuje aj naša škola od 4. 5. 2020 k úprave týždenného rozvrhu hodín. Podrobnejšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka/učiteľ.

  PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 20. apríla 2020 sa priebežné hodnotenie nerealizuje formou klasifikácie. Prihliada sa predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.

  V čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetov, ktoré sú zaradené medzi komplementárne vzdelávacie oblasti ( človek a hodnoty, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb), a preto sa nebudú hodnotiť.

  PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

 • Ako sa učíme...

  Ako sa učíme...

  Dejepis - 5.ročník

  Na dejepise sa naši piataci zoznamovali so vznikom ako aj druhmi písma, históriou vzniku prvých kníh. Dozvedeli sa, že tie úplne prvé knihy vznikali v rukopisných dielňach, kde ich prepisovali stranu po strane pisári. 

  Aby si vyskúšali v dnešnej dobe túto kedysi veľmi váženú profesiu, zahrali sa na pisárov . V spätnej väzbe sa priznali, že by toto povolanie vykonávať nemohli, dokonca že by ako pisári umreli od hladu 🙂 Napriek tomu sa snažili ako najlepšie vedeli a tu  je ukážka niektorých ich prác. 

  Mgr. Šutáková Henrieta

 • Ako sa učíme

  Ako sa učíme

  Naši prváci doma nezaháľajú a zodpovedne sa učia. Nacvičujú si nové písmenká, čítajú, počítajú, učia sa zaujímavosti o zvieratkách, maľujú, vyrábajú krásne výrobky...

  Úprimné poďakovanie patrí aj rodičom  prvákov, ktorí svojím zodpovedným prístupom prispievajú k úžasným pokrokom svojich detí a pomáhajú im  tak zvládnuť bez problémov  1. ročník.

  Mgr. Katarína Jarinová

 • Prihlasovacie mená a heslá žiakov

  Prihlasovacie mená a heslá žiakov

  Vážení rodičia, často sa v tomto období karantény stane, že vaše dieťa stratí, zabudne údaje na prihlásenie sa do Edupage, kde si potrebuje pozrieť učivo, vypracovať úlohy.

  Nemusíte kvôli tomu kontaktovať školu. Na https://help.edupage.org/?p=u38/u39/e2809&lang_id=2 nájdete podrobný návod ako môžete svojmu dieťaťu tieto údaje nastaviť prostredníctvom vášho konta.

 • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

  ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

  Zápis

  detí do prvého ročníka je možné uskutočniť:

  1. vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke našej základnej školy,

  2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v čase zápisu (16.apríla 2020, v čase od 9:00 do 15:00 hod. a 17.apríla v čase od 9:00 do 12:00 hod.) do školy vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať ochranné rúško a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

  Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí.

 • INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV A ICH RODIČOV

  Opatrenia ministerstva školstva:

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9 pre žiakov deviateho ročníka .

  Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája a  k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

  Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

 • OZNAM

  Z dôvodu aktuálnej situácie Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ základných a materských škôl, dňom 13.03.2020 prerušuje dochádzku detí a žiakov do materských a základných škôl až do odvolania.  

   

  Prosíme Vás o sledovanie aktuálnej situácie.

   

 • OZNAM ŠJ

  Od 13.03.2020 boli stornované všetky doteraz objednané obedy. Po obnovení vyučovania a nahodení jedálneho lístka v stravovacom sytéme, bude potrebné objednať obedy znova.

 • Informačný leták

 • Zber papiera

   ZBER        PAPIERA    JE     ZRUŠENÝ.

 • Upozornenie ku šíreniu infekčných ochorení

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na situáciu v súvislosti so šírením infekčného ochorenia koronavírus Vám odporúčame, aby deti, ktoré strávili jarné prázdniny v zahraničí (napr. Taliansko, Rakúsko) zostali doma po dĺžku inkubačnej doby a neprichádzali do kolektívu ostatných detí a zamestnancov. Zároveň Vás žiadame, aby ste pobyt v zahraničí oznámili triednym učiteľom.

  http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2020/usmernenie_HHSR_novy_koronavirus_2019_nCoV.pdf?fbclid=IwAR32IOzwyJMS2YKQxF9dE72NYtfbmJh079Twhv6FKzlOJVYngukLbKWgLPY

  http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2020/koronavirus.php?fbclid=IwAR3pC2HsbihPaThWPRRMfEb0fUw-rbuCYxyCyYplJp6KXkyD05GMaWE6v9M

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vedenie školy

 • KARNEVAL

  KARNEVAL

  19. 2. 2020 sme už tradične vstúpili na jarné prázdniny karnevalom spojeným s diskotékou. Školská jedáleň sa na pár hodín premenila na kopu masiek, zábavy, súťaží. Takto veselo sme na našej škole ukončili obdobie fašiangov a vybrali sa na zaslúžený oddych.

  Mgr. H. Šutáková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria