• Oznam rodičom – dotácia na stravu
     • Oznam rodičom – dotácia na stravu

     • Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
      o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
      predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

      Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny
      v poskytovaní dotácií na stravu:


      - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
      a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou
      detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
      členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
      uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje: 
      - v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije
      v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej
      príjem je najviac vo výške životného minima alej len „dieťa v ŽM“),

      - v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ
      alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
      nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku
      a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len
      „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
      vyhlásením.

      Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deňv ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

      V tejto súvislosti žiadame rodičov- fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa, ktorí chcú
      poberať dotáciu na stravu, aby doručili jeden z nižšie uvedených podkladov :


       potvrdenie (UPSVaR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
      v hmotnej núdzi,

       potvrdenie (UPSVaR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške
      sumy životného minima,

       čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia (tlačivo
      v prílohe) na vyživované dieťa (obaja zákonní zástupcovia, ak žijú v spoločnej
      domácnosti)


      (Upozorňujeme zákonných zástupcov, aby v dostatočnom predstihu požiadali UPSVaR
      o prehodnotenie príjmu, na základe čoho im bude vydané potvrdenie. )


      Originály horeuvedených dokladov je nutné doručiť do Základnej školy
      najneskôr do 07.09.2021

      cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_-_strava.pdf​​​​​​​

     • Milí rodičia, milí žiaci,

     •  

      Začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži. Vo štvrtok, 2. septembra 2021, po dvoch mesiacoch prázdnin, Vás veľmi rada privítam na slávnostnom otvorení školského roka 2021/2022. Spolu sa stretneme o 8,30 hod. pred budovou našej školy.

      Plánované ukončenie slávnostného otvorenia je o 10,00 hod.

      Činnosť v ŠKD a ŠJ začína od 3. septembra 2021.

       

      Pri vstupe do budovy školy je potrebné  priniesť aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete tu:

      Bezpriznakovost.docx

      Je nutné riadiť sa aj naďalej aktuálnymi usmerneniami ÚVZ (prekrytie horných a dolných dýchacích ciest).

       

       

                                                                                                                         PaedDr. Janka Prisažná

                                                                                                                                  riaditeľka ZŠ

    • Informácie pre prvákov
     • Informácie pre prvákov

     • Milí nedočkaví PRVÁCI.

            Váš prvý školský rok sa o chvíľu začína. Tešíme sa na Vás. Už Vás čaká štart do novej etapy života – ŠKOLA. Ponúka Vám možnosť získať nových kamarátov, naučiť sa čítať, písať ,počítať, dozvedieť sa kopu zaujímavých vecí...

                                             ...milí rodičia budúcich školákov,

      keďže vieme, že prváčikovia si pri učení vyžadujú osobitý prístup, prinášame informáciu čo pripraviť pre školáka, aby bol ich krok do školy úspešný.

       

      Pomôcky, ktoré bude v septembri objednávať triedna učiteľka :

      SADA č.1  v sume 12€ obsahuje :

      Zošit č. 511 – 6ks                                 zošit č. 420 – 1ks

               Č. 513 – 5ks                                č. 512 – 2ks s pomocnou linajkou

               Č. 520 – 3ks                                slovníček č. 644 – 2ks

      1ks náčrtník, 1ks tyčinkové lepidlo , 1ks sada farebných papierov, 20 veľkých výkresov A3, 30 malých výkresov A4, 1 balík kancelársky papier

       

      SADA č2 v sume 8€ obsahuje :

      1ks vodové farby , 2 ks štetce č.8 , č.12 – plochý , 1ks plastelína, 1ks voskovky, švihadlo

      ČASOPIS  VRABČEK – mesačník  9€

      Súbor predpisových písaniek k Šlabikáru   6€

      Bude sa zbierať na TRIEDNY FOND  10€                 Hygienické potreby pre školu 3€.

       

      Čo bude ešte žiak potrebovať a čo donesie :

      Peračník – ceruzky, pastelky, strúhadlo, guma, nožnice s oblým hrotom

      Výtvarná výchova -do škatule -  umelohmotný pohárik na vodu, zástera (staré tričko), obrus na stôl

      Telesná výchova – do vrecka – pohodlne športové oblečenie , tenisky s bielou podrážkou, švihadlo

      Prezuvky  (nie šľapky) ,  malý textilný obrúsok pod desiatu,

      Pre triedu : 1 balík kuchynských utierok, 1 balík papierových vreckoviek, 1 tekuté mydlo, 2ks rúška na deň.

      Všetky pomôcky aj ostatne veci do školy OZNAČIŤ MENOM ŽIAKA.

       

      Sledujte webstránku školy , keďže edupage konto nemáte ešte sprístupnené.

      V našej ZŠ nebudú 2.9.2021 prebiehať kloktacie testy, budete mat možnosť obdržať Ag testy pre samotestovanie v domácnosti.

       

      Nezabudnite  prísť do školy prvý školský deň s tlačivom o bezpríznakovosti dieťaťa, ktoré si môžete vytlačiť, alebo prísť zobrať pred nástupom do školy.

       

    • Multifunkčné ihrisko - pomoc
     • Multifunkčné ihrisko - pomoc

     • Vážení rodičia a priatelia školy, po rozhovore s pánom primátorom p. Noskom sa obraciam na Vás. Radi by sme vybudovali v spolupráci s mestom v areáli našej školy multifunkčné ihrisko pre našich žiakov, Vaše deti. Na začiatok potrebujeme šikovného rodiča, projektanta, ktorý by nám vedel urobiť prvotný návrh.

      PaedDr. J. Prisažná

    • Oceňovanie našich žiakov primátorom mesta
     • Oceňovanie našich žiakov primátorom mesta

     • Aj tento zvláštny a náročný školský  rok bol bohatý na žiakov, ktorí výborne reprezentovali našu školu v celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Ide o týchto žiakov: S.Sýkora  – 9.A,  T.Filipková  –  5.A,   A.Chriašteľ  –  4.A,   L.Murňaková  –  4.A,  K.Klimentová  –  4.A, K.Gúgľavová – 4.A, D.Krakovská – 4.A.

      Mgr. P. Baniatová

    • Vernisáž na oknách
     • Vernisáž na oknách

     • Milujeme Slovensko nie je len názov zábavnej televíznej relácie,  ale aj slogan našej základnej  školy na Pieninskej ulici.

       Príkladom toho je zrealizovaný celoročný projekt, ktorého cieľom bolo  spoznávanie kultúry, histórie, prírodného bohatstva Slovenska, ale aj ľudových tradícií a obyčajov jednotlivých slovenských regiónov.

       Projekt sa uskutočnil s  finančnou podporou mesta Banská Bystrica, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie.

      Rok 2019 sa stal  svetovým míľnikom v dejinách  moderného ľudstva. Bohužiaľ vírusová pandémia zasiahla celý svet, vrátane nás. Komu by v mysli napadlo, že sa svet zastaví, že dýchať čerstvý vzduch bude také vzácne, komu z nás by napadlo, že sa aj brány škôl zatvoria a budeme žiť život v izolácii a samote a jediným spojením sa s priateľmi či vzdialenejšou rodinou bude len virtuálne.

      V apríli tohto roku 2021 sme sa všetci  vrátili s radosťou do školských lavíc a začali žiť plnohodnotný – vlastne bežný každodenný život.   Práve ťažké obdobie nám ukázalo, aké ľudské hodnoty sú naozaj dôležité . Už naši predkovia žili a tvorili hodnoty tak, aby nám ich zachovali v podobe kultúrneho dedičstva – v podobe ľudových tradícií a zvykov.

      Mohli sme zase pokračovať v projekte!

      Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici nám zapožičalo putovnú výstavu pod názvom

       OD KOLÍSKY PO HROB, ktorá mapuje život našich predkov  - od ich zrodu – narodenia, až po posledné chvíle života - po hrob. Poukazuje na regionálne rozdiely pri oslavách narodenia, svadby, bežného života či poslednej pietnej spomienke na človeka ako jedinca.

      Vernisáž na oknách je názov našej  júnovej aktivity, ktorá je výtvarným vyjadrením všetkých žiakov našej školy k téme ČLOVEK – od kolísky po hrob. Vernisáž je sprístupnená pre všetkých záujemcov aj počas letných mesiacov.

      Záverečným výstupom je  Kalendár  z vernisáže na rok 2022, ktorý bude zdobiť naše triedy a bude nám všetkým   každý  deň pripomínať príjemne strávený čas v škole.

      Mgr. Dana Bugáňová

    • Turistika – Sásovské jaskyne 4.A
     • Turistika – Sásovské jaskyne 4.A

     • Turistika – Sásovské jaskyne – 4.A

      Počasie nám stále prialo, príroda je v plnom rozkvete , a tak sme sa 25.6.2021 vybrali na poslednú našu turistiku v tomto školskom roku do Sásovských jaskýň. Po výstupe sme sa konečne dostali k prvej najväčšej jaskyni – Netopierskej, v druhej sme si oddýchli v príjemnom chládku. Na ceste späť sa nám už kráčalo ľahšie a so zážitkami, na ktoré sa nezabúda. Všetkým odporúčame navštíviť toto čarovné miesto.

      Tr.uč.Mgr.P.Baniatová

    • Matejov dom – exkurzia 4.A
     • Matejov dom – exkurzia 4.A

     • Konečne sme sa dočkali uvoľnenia opatrení,tak sme sa rozhodli 18.6.2021 navštíviť múzeum v Matejovom dome, kde sme sa vydali po stopách archeológie na našom území. Dozvedeli sme sa, čo je archeológia, pozreli sme si rôzne predmety z dávnych čias, ktoré sa našli na našom území. Po pútavom rozprávaní a hrách sme si pozreli celú expozíciu. Po múzeu sme si pozreli aj novú „stoličkovú ulicu“ v Lazovnej ulici pri príležitosti Dní  mesta BB.  Bol to príjemne strávený vyučovací deň s množstvom zážitkov.

      Tr. uč. Mgr. P.Baniatová

    • FAST HEROES – Hrdinovia FAST
     • FAST HEROES – Hrdinovia FAST

     •  

      FAST Heroes je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je naučiť deti rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody  a zavolať prvú pomoc. 

      Tento školský rok sa do spomínaného projektu zapojilo 5 žiackych kolektívov z našej školy – 1.A, 1.B, 2.A, 4.A, 4.B. V celosvetovom meradle sa umiestnili na 5. mieste  a trieda 4. A na 6. mieste v medzinárodnom hodnotení. Celoročná usilovná práca našich detí dnes bola odmenená. Žiaci našej školy si od organizátorov FAST Heroes prevzali ocenenia. 

      Od pána Jana van der Mierwe, spoluzakladateľa a vedúceho projektu Angels Initiative a kampane FAST Heroes, ktorý stojí za myšlienkou samotného projektu sme dostali ďakovný list a oficiálny certifikát o absolvovaní medzinárodného projektu FAST Heroes. 

      Medzinárodný projekt Hrdinovia FAST bude pokračovať aj budúci rok.  Verím, že sa do neho opäť radi zapojíme. 

      certifikat-1.pdf

      FAST_-_Thank_you_letter_for_schools_v3_3__4_-1.pdf

    • Oznam
     • Oznam

     • Z B E R   P A P I E R A

      od 14.06.  do 18.06. 2021

      ráno 7,00 – 8,00 hod    poobede   14,00 – 17,00 hod

       

      Prosíme papier triediť. Budú pristavené 2 kontajnery. Jeden kontajner na knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity...

      Druhý kontajner na kartóny a pod. Z toho dôvodu prosíme aby ste nebalili papier do kartónových krabíc.  Papier prineste zviazaný.

      Ďakujeme.

     • Bábky z rozprávkovej bábkovej hry KRÁSA NEVÍDANÁ...

     • v podaní žiakov 5.A (tvorivá domáca úloha)

      V práci so žiakmi radi prepájame viacero predmetov v súvislosti s jednou preberanou témou.

      Žiaci 5.A triedy dostali netradičnú domácu úlohu: na chvíľu sa stali scénografmi bábkového divadla. Vytvorili návrhy bábok z bábkovej hry Krása Nevídaná, s textom ktorej sme pracovali na hodinách LITERÁRNEJ VÝCHOVY. Zvoliť si mohli ktorýkoľvek z druhov bábok, o ktorých sme sa spolu učili.

      Jana Olajcová Kleinová

     • Online meeting o šikane a kyberšikane.

     • V Stredu 02.06.2021 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili v rámci Národného projektu s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ online meetingu na tému "Šikanovanie a kyberšikanovanie".

      Tento meeting zabezpečilo Oddelenie koordinácie a programov koordinácie kriminality pod vedením Mgr. Veronika Poláková, PhD. Lektorom tohto meetingu bol Marián Sopčák.

      Operačný program Efektívna verejná správa.

      Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

      Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

      Informačná kancelária pre obete Banská Bystrica.

      Klientske centrum Okresného úradu Banská Bystrica,

      Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica1.poschodie, kancelária č. A10

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Rozhodnutie RŠ o prijatí do 1. ročníka si môžete prevziať osobne v termíne od 7.6. do 9.6.2021  v čase

      7,30 - 14,30 hod. Prineste si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

     • OZNAM

     • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica prijme od 2. septembra 2021 VYCHOVÁVATEĽKU do ŠKD.

      Vzdelanie: Stredná pedagogická škola

      Svoju žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zašlite na e-mail školy: zspieninska@gmail.com

      Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 048/417 32 58

      PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

     • Obrazy pre klientky matky Terezy

     • Naše dievčence, Lenka Syrná a Alžbetka Bartková, žiačky 7.A triedy, namaľovali krásne obrazy pre klientov Ústavu Matky Terezy v Banskej Bystrici. Svojimi krásnymi výtvormi zútulnili izbičky klientkám ústavu, aby na ich tvárach vyčarili úsmev. Určite sa im to podarilo! Patrí im môj obdiv a veľká vďaka za to, že aj v tejto náročnej dobe si našli čas na umeleckú tvorbu. Svojimi výtvormi šíria dobrú náladu, radosť a zároveň aj pokoj. Len tak ďalej dievčence!

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Ako každý rok, aj  v tomto školskom roku  pokračuje zber papiera na našej škole.

      Prvé kolo  zberu sa uskutočnilo v októbri 2020. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa vyhodnotenie uskutočnilo až po návrate žiakov do škôl v máji 2021. Najúspešnejšie kolektívy  ako aj jednotlivci boli odmenení sladkosťami.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri realizácii zberu papiera.

      Druhé kolo zberu papiera bude prebiehať začiatkom júna 2021, preto už teraz môžete zbierať a pripravovať balíky papiera na odovzdanie do zberu.

    • Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2020.
     • Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2020.

     • PORADIE JEDNOTLIVCOV:

      1. miesto - P. Debnár - 6.A - 337 kg

      2. miesto - N. Vaník - 2.A - 315 kg

      3. miesto - L. Hetflajšová - 3.A - 295,5 kg

      3. miesto - O. Hetflajš - 4.B - 295,5 kg

      4. miesto - K. Krejčiová - 3.B - 291 kg

      5. miesto - P. Marochnič - 4.B - 244 kg


      Poradie tried:

      I. stupeň:

      1. miesto - 2.A

      2. miesto - 4.B

      3. miesto - 3.B

      II. stupeň:

      1. miesto - 7.A

      2. miesto - 6.A

      3. miesto - 5.A

      Podrobne tu: Zber_papiera__jesen_2020__triedy.docx