• Vyhlásenie
     • Vyhlásenie


     •            

      Vyhlásenie pre rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 22.6.2020

      nájdete tu:                                   Vyhlasenie.pdf

       

    • Aktualizácia organizačných podmienok výchovy, vzdelávania a stravovania základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica od 1. júna 2020
     • Aktualizácia organizačných podmienok výchovy, vzdelávania a stravovania základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica od 1. júna 2020

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      s účinnosťou od 1.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole  1. – 5. ročníka a  špeciálnej triedy (ŠT).

      Organizačné pokyny

      a/ prevádzka  základnej školy

      • Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 do 16.00 hod. Príchod žiakov do školy bude nasledovne podľa harmonogramu:
      • 1.ročník  - 7,00 – 7,15 hod.

      1.A – bočný vchod ŠKD

      1.B – cez terasu pred svojou triedou

      • 2.ročník – 7,15 – 7,30 hod.

      2.A – cez terasu pred svojou triedou

      2.B – cez terasu pred svojou triedou

      • 3.ročník – 7,30 -7,45 hod.

      3.A – cez terasu pred svojou triedou

      3.B – bočný vchod ŠKD

      • 4.ročník  - 7,45 – 8,00 hod.

      4.A - bočný vchod ŠKD

      • ŠT – 7,45 – 7,50 hod.

      bočný vchod pri šatniach

      • 5.ročník – 5.A – 7,50 – 8,00 hod.

            bočný vchod pri šatniach

            5.B – 8,00 – 8,10 hod.

            bočný vchod pri šatniach

       

      HLAVNÝ VCHOD PRE RODIČOV A ŽIAKOV BUDE ZATVORENÝ

      V prípade, ak rodič/ zákonný zástupca má deti v rôznych ročníkoch príchod do školy bude umožnený súrodencom v čase mladšieho súrodenca.                                              

      (príklad: súrodenci sú v 1. a 4. ročníku, prídu spolu s rodičom/ zákonným zástupcom v čase od 7,00 – 7,15 hod. cez vchod, ktorý je určený pre danú   prvú triedu.)

      Ak rodič/zákonný zástupca z pracovných alebo iných dôvodov nemôže prísť ráno s dieťaťom osobne, žiak môže prichádzať  na vyučovanie aj v sprievode súrodenca staršieho ako 11 rokov za predpokladu, že žijú v jednej domácnosti.

      b/ organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      - 1. stupeň       7.00 – 8,00 hod. príchod žiakov do školy podľa harmonogramu

                                8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                               11,40 – 13,00 hod. stravovanie podľa harmonogramu

                               13,00 – 16,00 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD)

      - ŠT -                  8,00 – 11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

      5. ročník -       8,10 – 12,10 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s učiteľom

                                                           a asistentom učiteľa

       

      c/ stravovanie

      Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40  do 13,00 hod. v sprievode pedagogického zamestnanca.  Prihlásenie na stravu podľa pokynu vedúcej ŠJ.

       

      d/ pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Pred nástupom do školy pri prvom vstupe do budovy ( v pondelok ráno) je povinný rodič, zákonný zástupca každého žiaka, ktorý sa bude vyučovania zúčastňovať, odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Čestné vyhlásenie je v prílohe č.1.  Pre rodičov,  ktorí nemajú možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, bude tlačivo k dispozícii pri hlavnom vchode do školy už  v piatok 29. mája 2020, v čase od 8,00 – 15,00 hod. pri zvončekoch v označenej škatuli.

       

      • Žiakom bude každý deň pri nástupe do školy meraná teplota za prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý je povinný žiaka so zvýšenou teplotou zobrať domov do domácej karantény.

       

      • Najvyšší počet žiakov v triede  je 20.

       

      • Žiaci sú povinní mimo svojej skupiny používať ochranné rúško. Žiadame preto rodičov, aby svojim deťom zabezpečili denne dve ochranné rúška a balíček hygienických vreckoviek. Bez ochranného rúška nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

       

      • stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni a bude prebiehať po skupinách na základe zostaveného harmonogramu:

      11,40 – 12,00 hod. sa stravujú 1.A, 1.B, 2.A, ŠT

      12,10 – 12,30 hod. sa stravujú 2.B, 3.A, 3.B

      12,40 – 13,00 hod. sa stravuje 4.A, 5.A, 5.B

       

      Časy sú orientačné, po každej skupine bude dezinfekcia jedálne.

      Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školský klub detí budú odchádzať v sprievode triednej učiteľky hneď po odstravovaní vchodmi, ktorými ráno prišli.

       

      Odchody z ŠKD:

      Žiaci budú odchádzať v časoch 15,00, 15,30, 16,00 hod. Žiadame rodičov, aby dodržiavali dané časy odchodov z hygienicko-organizačných dôvodov.

       

      • dospelé osoby, rodičia, zákonní zástupcovia majú zákaz vstupu do priestorov školy

      e/ ostatné činnosti

      • ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
      • dôkladného čistenia priestorov  školy a školského klubu detí sa bude realizovať podľa potreby, min.2-krát  počas prevádzky a po ukončení prevádzky školy.

        

        

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Podľa usmernenia hlavného hygienika SR a podľa stanovených kritérií a podmienok pre stravovanie v Školskej jedálni Úradom verejného zdravotníctva, naša škola nespĺňa podmienky pre stravovanie žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a pre cudzích stravníkov v čase mimoriadnej situácie.Z tohto dôvodu nie je možné stravovať žiakov dištančného  vzdelávania a cudzích stravníkov v našej jedálni, ani odoberať obed do obedára.

      Ľubica Chudáčiková, vedúca ŠJ

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Prosím o skontrolovanie, prípadne dobitie kreditu žiakom. Nezabudnúť na to, že pri prvom objednaní obeda sa stiahne z kreditu réžia 8 €.

      Od 1.6.2020 je možné prihlásiť sa na stravu  len cez internetovú stránku.  Vstup

      do školy k terminálu rodičom nebude umožnený.

      Za prihlásenie , stornovanie obeda a za výšku kreditu je zodpovedný rodič!

      Dôrazne žiadam o zodpovedné prihlasovanie a stornovanie obeda a o dôslednosť pri odčipovaní obeda žiakmi. Prihlásená a neodobratá strava bude na konci mesiaca zúčtovaná v plnej výške:

       I. stupeň 1,21 € !

      Výdaj obeda do obedára v čase mimoriadnej situácie nie je možný !

      Vedúca ŠJ.

    • Ako sa učíme...
     • Ako sa učíme...

     • Dejepis - 5.ročník

      Na dejepise sa naši piataci zoznamovali so vznikom ako aj druhmi písma, históriou vzniku prvých kníh. Dozvedeli sa, že tie úplne prvé knihy vznikali v rukopisných dielňach, kde ich prepisovali stranu po strane pisári. 

      Aby si vyskúšali v dnešnej dobe túto kedysi veľmi váženú profesiu, zahrali sa na pisárov . V spätnej väzbe sa priznali, že by toto povolanie vykonávať nemohli, dokonca že by ako pisári umreli od hladu 🙂 Napriek tomu sa snažili ako najlepšie vedeli a tu  je ukážka niektorých ich prác. 

      Mgr. Šutáková Henrieta

    • Ako sa učíme
     • Ako sa učíme

     • Naši prváci doma nezaháľajú a zodpovedne sa učia. Nacvičujú si nové písmenká, čítajú, počítajú, učia sa zaujímavosti o zvieratkách, maľujú, vyrábajú krásne výrobky...

      Úprimné poďakovanie patrí aj rodičom  prvákov, ktorí svojím zodpovedným prístupom prispievajú k úžasným pokrokom svojich detí a pomáhajú im  tak zvládnuť bez problémov  1. ročník.

      Mgr. Katarína Jarinová