• Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Základná  škola,  P i e n i n s k á   27,  974  11  Banská  Bystrica

      Tel. č. +421 48 4173 258,  e-mail : zspieninska@gmail.com

       

          IČO :  356 77 732

      č. j : 11/2022-01

                                                                                                     Banská Bystrica, 11.01.2022

       

      Oznámenie o riaditeľskom voľne

      Riaditeľka ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 150 odst.5) na základe

      oznámenia STEFE, a. s. Banská Bystrica zo dňa 03. januára 2022 o odstávke elektrickej energie z distribučnej siete /prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody/ v čase od 8,00 do 14,00 hod. poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka

       

      riaditeľské  voľno

      na deň 25. januára 2022 (utorok)

      z dôvodu odstávky elektrickej energie.

              V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí ani Školská jedáleň pri Základnej škole, Pieninská 27, Banská Bystrica.

      Vyučovanie bude pokračovať dňa 26. 01. 2022 v bežnom režime.

      PaedDr. Janka Prisažná

          riaditeľka školy