• OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe Vyhlášky č.270 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Banská Bystrica a Brezno zo dňa 29. novembra 2021, žiaci 2. stupňa prechádzajú na dištančnú formu vyučovania s účinnosťou od 01. decembra 2021 (streda). K obnoveniu prezenčnej výučby RÚVZ pristúpi po zlepšení epidemiologickej situácie ako aj stabilizácie situácie v nemocniciach.

      PaedDr. Janka Prisažná,

      riaditeľka školy

    • Smernica o dištančnom vzdelávaní
     • Smernica o dištančnom vzdelávaní

     • Riaditeľka Základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade s Pracovným poriadkom a Školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá dištančného vzdelávania. Smernica o dištančnom vzdelávaní je interný predpis, ktorého zmyslom je vymedziť ciele, spôsoby výchovno-vzdelávacej činnosti a ďalšie postupy pri dištančnom vzdelávaní žiakov školy.

      ​​​​​​​Smernicu nájdete tu:

      Smernica_o_distancnom_vzdelavani.pdf​​​​​​​

    • BUBNOVAČKA
     • BUBNOVAČKA

     • V novembri sa organizovala už po ôsmy krát celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či inými projektami s deťmi. 

      Preto sme si aj my spoločne s deťmi   19. novembra 2021, zabubnovali , aby sme si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý, že s násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.

      Mgr. Katarína Jarinová

    • INZERÁT:
     • INZERÁT:

     • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica,

      prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok do špeciálnej triedy. Termín nástupu 1.12.2021. Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( min. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore pedagogika). Žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o ukončenom vzdelaní a štrukturovaný životopis zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na: zspieninska@gmail.com, do 26.11.2021.