• Oznam rodičom – dotácia na stravu
     • Oznam rodičom – dotácia na stravu

     • Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
      o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
      predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

      Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny
      v poskytovaní dotácií na stravu:


      - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
      a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou
      detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
      členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
      uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje: 
      - v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije
      v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej
      príjem je najviac vo výške životného minima alej len „dieťa v ŽM“),

      - v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ
      alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
      nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku
      a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len
      „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
      vyhlásením.

      Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deňv ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

      V tejto súvislosti žiadame rodičov- fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa, ktorí chcú
      poberať dotáciu na stravu, aby doručili jeden z nižšie uvedených podkladov :


       potvrdenie (UPSVaR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
      v hmotnej núdzi,

       potvrdenie (UPSVaR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške
      sumy životného minima,

       čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia (tlačivo
      v prílohe) na vyživované dieťa (obaja zákonní zástupcovia, ak žijú v spoločnej
      domácnosti)


      (Upozorňujeme zákonných zástupcov, aby v dostatočnom predstihu požiadali UPSVaR
      o prehodnotenie príjmu, na základe čoho im bude vydané potvrdenie. )


      Originály horeuvedených dokladov je nutné doručiť do Základnej školy
      najneskôr do 07.09.2021

      cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_-_strava.pdf​​​​​​​