• Koláž z prác žiakov 8. ročníka na hodine SJL

     • Naši ôsmaci na hodine SJL -  LV preberali  vedecko-fantastickú literatúru. Na základe toho žiaci vytvorili rôzne kresby na tému sci-fi literatúra podľa vlastnej fantázie. Ponúkame vám ukážku - koláž prác žiakov, ktorí boli veľmi tvoriví a nápadití.

       

    • Čitateľský oriešok – 4.A
     • Čitateľský oriešok – 4.A

     • Aj v čase pandémie naši žiaci nezaháľali a zapájali sa do rôznych súťaží.  4.A trieda sa zapojila

      do celoslovenskej  výtvarno – čitateľskej súťaže „Čitateľský oriešok“, kde sa podarilo trom žiačkam

      (Klimentová, Gúgľavová, Krakovská) postúpiť do celoslovenského finále. Gratulujeme a držíme palce!

      Tr. uč. Mgr. Pavlína Baniatová

    • Dodatok k organizačným pokynom k nástupu žiakov do školy od 19.4.2021
     • Dodatok k organizačným pokynom k nástupu žiakov do školy od 19.4.2021

     • Dodatok k nástupu od 19. 4. 2021

      Na základe VYHLÁŠKY č. 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 15. 4. 2021 , možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       

      Príloha: Vyhláška 175 ÚVZ SR

      vyhlaska_175_UVZS_R.pdf

    • Organizačné pokyny pre rodičov, zákonných zástupcov, žiakov od 19.4.2021
     • Organizačné pokyny pre rodičov, zákonných zástupcov, žiakov od 19.4.2021

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      na základe rozhodnutia číslo 2021/12811:1-A1810 MŠ SR zo dňa 12.apríla 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch.

      Podmienkou pre vstup žiaka 8. a 9. ročníka do školy je negatívny test na COVID 19 jedného rodiča/zákonného zástupcu a žiaka (antigénový test, PCR test) alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID – 19. Žiak je povinný v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov.

      Organizačné pokyny:

      Vstup do budovy bude bočným vchodom – šatne (zber papiera) od 7,45 – 7,55 hod.

      Nezabudnúť si so sebou doniesť prezuvky.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu (prezenčne v škole).Žiaci budú mať denne 5 vyučovacích hodín. Vyučovanie končí o 12,35 hod.

      Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity žiakov na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1.ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2.ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže preskúšaný daného ročníka,

      3.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: im bola nariadená karanténa/izolácia, ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu

      (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

      Stravovanie v školskej jedálni bude len pre žiakov, ktorí sa učia v škole.

      Nezabudnúť si objednať obed.

      Žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa upraveného rozvrhu.

      Žiaci 1. stupňa sa vyučujú bezo zmeny.

      Činnosť ŠKD je bezo zmeny.

      Všetci žiaci pri nástupe do školy odovzdávajú „Čestné vyhlásenie“ (viď. príloha) triednym učiteľom, resp. elektronicky prostredníctvom Edupage.

                                                                                                         

                                                                                                             

       

      Príloha : Čestné vyhlásenie 

      Príloha: Rozhodnutie MŠ SR

      Cestne_vyhlasenie.docx

      Rozhodnutie_MS_SR(1).pdf