• OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      na základe rozhodnutia č.2021/10079:2-A1810 MŠ SR  zo dňa 2.marca 2021 (zverejnené až vo večerných hodinách) s účinnosťou od 8.marca 2021 (viď. príloha č.1) sa mení a dopĺňa rozhodnutie č.č.2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č.122 a 123 z 28. februára 2021 takto:


      1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,

      2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.


      Rodičia a zákonní zástupcovia budú triednym učiteľkám v pondelok 8.marca 2021 odovzdávať "Čestné vyhlásenie":

      • zákonných zástupcov žiakov na I. stupni ZŠ, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu
      • zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (viď. príloha č.2, bod 15)

      Čestné vyhlásenia doposiaľ ministerstvo školstva nezverejnilo. Hneď po ich zverejnení ich sprístupníme na webovej stránke našej školy a v papierovej forme pri hlavnom vchode.

      Do piatku 5.3.2021 bude prebiehať prezenčná forma vyučovania a činnosť ŠKD v doterajšom režime.

      Navrat_do_skol_od_8.3.2021.pdf

      rozhodnutie_MS_SR.pdf

      PaedDr. Janka Prisažná, RŠ