• V základnej škole úspešnejší
     • V základnej škole úspešnejší

     •      V školskom roku 2019/2020 bola naša škola úspešná v 2. kole výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s názvom V základnej škole úspešnejší. Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšovanie výsledkov a kompetencií u detí a žiakov.

           Vytvorili sme inkluzívny tím, ktorý je zložený z  piatich asistentiek učiteľa, školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky. Náš tím sa snaží vytvárať klímu vzájomnej spolupráce implementovaním princípov inklúzie, teda rešpektovaním rôznorodosti, zisťovaním skrytého potenciálu žiakov vo vzdelávaní, identifikovaním bariér a ich prekonávaním.

          Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania sme sa venovali najmä žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  prostredníctvom dištančného vzdelávania. Asistentky učiteľa sa sústredili na spoluprácu s učiteľmi a rodičmi, na podporu žiakov bez prístupu k IT technológiám. Upravovali  zozbieraný učebný materiál, dopĺňali ho o kompenzačné pomôcky a následne distribuovali rodičom. U žiakov, ktorí využívali IT technológie ich pomoc spočívala vo vysvetlení zadaní a spoločnom riešení pracovných listov prostredníctvom online rozhovorov cez aplikáciu Skype.

           Súčasťou školy je aj špeciálna trieda, v ktorej pôsobí asistentka učiteľa. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania navštevovala deti v domácom prostredí a pomáhala im. Špeciálna pedagogička a školská psychologička poskytovali podporu a poradenstvo rodičom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prispôsobovali vzdelávacie aktivity individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov. Deti sa prostredníctvom rozprávky mohli hravou formou poučiť o koronavíruse. Aktivity žiakov, ktoré na činnosti nadväzovali, rozvíjali čítanie s porozumením, pozornosť, pamäť a najmä ich kreativitu.

      Žiaci mali najväčšiu radosť, keď sa po dlhom čase videli počas videohovorov so spolužiakmi.

       

           Inkluzívny tím ZŠ Pieninská