• OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe "Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020" pristupuje aj naša škola od 4. 5. 2020 k úprave týždenného rozvrhu hodín. Podrobnejšie informácie Vám poskytne triedna učiteľka/učiteľ.

      PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 20. apríla 2020 sa priebežné hodnotenie nerealizuje formou klasifikácie. Prihliada sa predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.

      V čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele predmetov, ktoré sú zaradené medzi komplementárne vzdelávacie oblasti ( človek a hodnoty, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb), a preto sa nebudú hodnotiť.

      PaedDr. Janka Prisažná, riaditeľka školy

    • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA
     • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

     • Zápis

      detí do prvého ročníka je možné uskutočniť:

      1. vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke našej základnej školy,

      2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v čase zápisu (16.apríla 2020, v čase od 9:00 do 15:00 hod. a 17.apríla v čase od 9:00 do 12:00 hod.) do školy vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať ochranné rúško a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

      Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí.