Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program tu:

RÁMCOVÝ  UČEBNÝ  PLÁN     ISCED I     2018/2019

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Ročník

Primárne vzdelávanie

1.

2.

3.

4.

 

Jazyk a

komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

1

7

1

31

2

anglický jazyk

 

1

2

3

3

6

3

Matematika

a práca s

informáciami

matematika

 

4

4

4

4

16

informatika

 

 

1

1

1

2

1

 

 

 

Človek a

príroda

prvouka

 

1

1

2

 

 

3

1

prírodoveda

 

 

1

1

2

3

1

 

fyzika

 

 

 

 

 

chémia

 

 

 

 

 

biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a

spoločnosť

 

 

 

vlastiveda

 

 

 

1

2

3

dejepis

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

Človek a

hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

Človek a

svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

1

1

2

technika

 

 

 

 

 

 

Umenie a

kultúra

hudobná výchova

 

1

1

1

1

4

výtvarná výchova

 

2

2

1

1

6

Zdravie a

pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

základ

 

20

20

23

25

88

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

8

 

 

SPOLU

 

 

22

 

23

 

 

26

 

96

 

UČEBNÉ PLÁNY pre nižšie stredné vzdelávanie 2018-19
    ŠkVP    
Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5.
Inovovaný
6.
Inovovaný
7.
Inovovaný
8.
Inovovaný
9.
Inovovaný čiastočne
Spolu
Jazyk
a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 5 5 4+1 5 5 25
anglický jazyk 3+1 3+2 3 3 3+1 19
druhý cudzí jazyk     2 2 1+1 6
  50
Človek a príroda fyzika   2 1 2 1+1 7
chémia     2 2 2 6
biológia 2 1 2 1 1 7
  20
Človek a spoločnosť dejepis 1+1 1+1 1 1 2+1 9
geografia 2 1 1 1 1 6
občianska náuka   1 1 1 0,5+0,5 4
  19
Človek a hodnoty etická výchova
/náboženská výchova
1 1 1 1 0,5+0,5 5
  5,0
Matematika  a práca s informáciami matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25
informatika 1 1 1 1 0,5 4,5
  30
  svet práce            
  technika 1 1 1 1   4
              4
Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1   4
hudobná výchova 1 1 1 1   4
výchova umením         0,5 0,5
  8,5
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10
  10

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
  zspieninska@gmail.com
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  IČO: 35677732
  DIČ: 2020985164

 • Tajomníčka školy Miriam Danišová:
  +421 48 4173 258
  Školská jedáleň: +421 48 4175373,
  mobil 0911941900

Fotogaléria