Školský vzdelávací program

RÁMCOVÝ UČEBNÝ  PLÁN ISCED I 2020/2021

 

UČEBNÉ PLÁNY pre nižšie stredné vzdelávanie 2020-21
    ŠkVP    
Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5.
Inovovaný
6.
Inovovaný
7.
Inovovaný
8.
Inovovaný
9.
Inovovaný čiastočne
Spolu
Jazyk
a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 5 5 4+1 5 5 25
anglický jazyk 3+1 3+2 3 3 3 18
druhý cudzí jazyk     2 2 2 6
  49
Človek a príroda fyzika   2 1 2 1+1 7
chémia     2 2 1 5
biológia 2 1 2 1 1 7
  19
Človek a spoločnosť dejepis 1+1 1+1 1 1 2+1 9
geografia 2 1 1 1 1+1 7
občianska náuka   1 1 1 1 4
  20
Človek a hodnoty etická
/náboženská výchova
1 1 1 1 1 5
  5,0
Matematika  a práca s informáciami matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 5 25
informatika 1 1 1 1   4,0
  29
  svet práce            
  technika 1 1 1 1 1 5
              4
Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1

1

1 5
hudobná výchova 1 1 1 1   4
  7
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10
  10
    27 29 30 30 30

146

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Ročník

Primárne vzdelávanie

1.

2.

3.

4.

Jazyk a

komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

1

7

1

31

2

anglický jazyk

 

1

2

3

3

6

3

Matematika

a práca s

informáciami

matematika

 

4

4

4

4

16

informatika

 

 

1

1

1

2

1

Človek a

príroda

prvouka

 

1

1

2

 

 

3

1

prírodoveda

 

 

1

1

2

3

1

fyzika

 

 

 

 

 

chémia

 

 

 

 

 

biológia

 

 

 

 

 

Človek a

spoločnosť

 

 

 

vlastiveda

 

 

1

2

3

dejepis

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

Človek a

hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

1

1

1

1

4

Človek a

svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

1

1

2

technika

 

 

 

 

 

Umenie a

kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Zdravie a

pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

základ

 

20

20

23

25

88

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

8

 

SPOLU

 

22

23

 

26

96

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Pieninská 27
    Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
  • Tajomníčka školy:
    Miriam Danišová
    +421 48 417 32 58

Fotogaléria