• Elektronický stravovací systém, informácie ŠJ

    • Informácie

     Do tohto systému je nutné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla. Tieto dostanete od vedúcej školskej jedálne.  Objednávanie stravy sa realizuje prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý sa nachádza vo vestibule školy alebo na internetovej adrese stravovacieho systému. Pridelené prihlasovacie heslo si môžete po prvom prihlásení zmeniť  v časti „zmena hesla“. Zmenené heslo uvádzať bez diakritiky.    

     Obed je potrebné si objednať! Obed teda nie je automaticky prihlásený, ako tomu bolo doteraz. Stravu je možné  objednať na viac dní dopredu, najneskôr  však  deň vopred do 14:00 hod.  Obedy, ktoré budú vydávané v pondelok, je potrebné objednať vždy najneskôr posledný vyučovací deň v týždni do 14:00 hod. Objednaný obed je možné odhlásiť predchádzajúci deň do 14:00 hod. prostredníctvom internetu alebo objednávacieho terminálu v školskej jedálni a len v prípade choroby najneskôr do 7:30 hod. v stravovacom systéme.

     Obedy budú vydávané len stravníkom s čipovou kartou, na ktorej majú objednané a zaplatené obedy !!!

     (čipová karta nahrádza stravné lístky, dieťa bude mať jednu od 1. po 9. ročník)

     Odporúčania pre stravníkov:
      

     Odporúčame stravníkom, aby si najneskôr vo štvrtok pozreli obedy na nasledujúci týždeň a zároveň si ich aj na celý týždeň objednali. Systém to dovoľuje a vyhnete sa tak každodennému objednávaniu stravy, čím ušetríte množstvo času. Nezabúdajte na objednanie, lebo bez neho stravník nemá stravu. Časy uvedené v pokynoch berte ako hraničné a rátajte radšej s niekoľko minútovou rezervou. Keď sa systém uzavrie, nie je možné stravu doobjednať či odhlásiť. Sledujte si aj výšku kreditu v stravovacom systéme a podľa toho sa s platbou zariaďte. Pri prvom prihlásení obeda na nový mesiac, sa odpočíta z kreditu 8 € za réžiu, preto je potrebné si priebežne sledovať kredit. Bez kreditu sa strava nedá stravníkom objednať.
     Platby za stravu sa budú realizovať na číslo účtu školskej jedálne prostredníctvom prevodného príkazu v banke, internet bankingu,  mobil bankingu alebo hotovosťou v ČSOB.

      IBAN  SK0575000000004017167171 

     Žiadame všetkých rodičov, aby pri úhrade platieb uvádzali variabilný symbol a v poznámke meno žiaka, inak nebude platba spárovaná.

     Pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to číslo stravníka používané ako prihlasovacie meno, ktoré dostanete s čipovou kartou  od vedúcej jedálne. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať  v systéme Vašu platbu! Je tiež potrebné uviesť  do poznámky pre prijímateľa aj  meno a priezvisko dieťaťa a triedu.     Cena za obed:

      1,21€ - I. stupeň,   1,30€ - II. stupeň,  0,73€ – zamestnanci,  2,91€ - cudzí stravníci.

     Štátna dotácia na jeden obed je 1,20 €, rodič dopláca pre I. stupeň 0,01 € a pre II. Stupeň 0,10 € za obed.

     Sumu na úhradu vypočítate počtom školských dní konkrétneho mesiaca (máj 21, jún 20 dní) vynásobeného cenou obeda a prirátame 8,-Eur réžiu na mesiac!

     Nový systém Vám umožňuje neobmedzený vklad aj na niekoľko mesiacov dopredu vďaka prenosu kreditu do ďalších mesiacov.

     Ak má rodič viacej detí, je potrebné vykonať platbu pre každé dieťa zvlášť.

     Platby však treba realizovať načas, aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne. Medzibankovým prevodom to môže trvať až 3 dni a Vaše dieťa by bolo zatiaľ bez kreditu a teda bez stravy. Napríklad : platba na mesiac máj musí byť zrealizovaná do 25. apríla 2019. 

     Postup pri objednávaní stravy:

     •    Na stránke https://zspieninskabb.edupage.org/ (menu - objednávky obedov)
     •    Po zobrazení prihlasovacej plochy pre objednávanie stravy zadajte:
     •    LOGIN ( Váš variabilný symbol, ktorý uvádzate pri platbe)
     •    HESLO ( Kód, ktorý Vám bol pridelený)
     •    Po zadaní mena a hesla sa otvorí Vaše osobné okno, v ktorom si môžete objednať, stornovať jedlo na príslušný deň, pozerať výšku kreditu a informáciu o odobranej strave za príslušné obdobie.
     •    Objednávanie ukončíte odhlásením sa z príslušnej stránky.

     Výdaj obedov: od 11:30 – 13:45 hod