Dokumenty školy

Školský poriadok ŠKD

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 

 

 

A. Úvodné ustanovenia

 

1.

ŠKD riadi riaditeľ školy a ním poverený vedúci vychovávateľ.

2.

Vychovávatelia ŠKD sú členmi MZ, ktorého činnosť riadi a usmerňuje vedúca MZ. Vychovávatelia  ŠKD sú členmi pedagogickej rady školy.

3.

Riaditeľ školy určuje  počet výchovných oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

4.

Vo výchovnom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 trvale dochádzajúcich detí. Oddelenie sa zruší, ak počet pravidelne dochádzajúcich detí klesne pod 12.

 

 

B. Prevádzka ŠKD

 

1.

ŠKD je v prevádzke  spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6:00 – 17:00 hod.

2.

Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 20 detí.

3.

O prerušení prevádzky klubu detí alebo jej skrátení rozhoduje riaditeľ školy.

 

 

C. Zaraďovanie detí

 

1.

Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, najneskôr do 30. júna príslušného školského roka na základe písomnej žiadosti podanej  zákonnými zástupcami. Deti prvého ročníka sa do školského klubu detí prihlasujú už pri zápise a stav  aktualizujú najneskôr prvý septembrový týždeň.

2.

O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy vydaním písomného rozhodnutia na základe písomnej žiadosti o prijatí dieťaťa do ŠKD.

3.

Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov  prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

4.

Do výchovných oddelení sa zaraďujú podľa veku a  podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

5.

Za evidenciu prihlasovania a odhlasovania detí z ŠKD je zodpovedný vychovávateľ príslušného oddelenia.

 

D. Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

1.

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného zamerania a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.

2.

Tematické oblasti výchovy sa uskutočňujú vo všetkých zložkách výchovno-vzdelávacej činnosti príležitostného, krátkodobého a dlhodobého charakteru

3.

V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu, a takto sa starať  o dobrý fyzický a psychický rozvoj detí .

4.

V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vychovávateľky upevňujú preberané učivo inou formou ako v škole, podľa záujmu rodičov si vypracujú úlohy, nevyrušujú ostatných. Deti navštevujúce 1. ročník si písomné úlohy v školskom klube nepíšu, preberané učivo len precvičujú rôznymi formami.

5.

V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia, poprípade je hradené z dobrovoľného príspevku na činnosť ŠKD.

6.

Súčasťou  výchovno-vzdelávacej činnosti je stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé výchovné oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky a odhlasovanie zo stravy zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.

7.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia.

8.

Na výchovno-vzdelávaciu činnosť a rekreačnú činnosť ŠKD využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvičňu, ihriská a iné objekty školy.

 

 

E. Dochádzka detí

 

1.

Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu  detí z ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

2.

Aby sa nenarušila výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je na zápisom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnené  len na základe písomného oznámenia rodičov po naobedovaní do 13,45 hod. Inak až v čase od 15,00 hod., aby sa nenarušoval chod ŠKD v polhodinových časových intervaloch až do 17,00 hod.

3.

Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením a začiatkom  mesiaca.

 

 

 

4.

Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6:00 – 7:30 zodpovedajú rodičia. Po 7:30 hod. vstup do ŠKD nie je možný. O 7:45 hod. deti, ktoré  idú na vyučovanie odovzdá vychovávateľ službukonajúcemu učiteľovi.

 

F. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

 

1.

Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ.

2.

Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne zastupujúca učiteľka.

3.

Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľom  učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

4.

Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti.

5.

V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho zákonnému zástupcovi, vedeniu školy a spíše o ňom záznam.

7.

Nosenie drahých a nebezpečných predmetov, mobilných telefónov do ŠKD je zakázané.

8.

Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.

9.

Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky .... ) označené menom pre prípad odcudzenia.

10.

Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ  v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

11.

Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

12.

Z miesta  konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.

13.

Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom zákonných zástupcov.

14.

Počas konania popoludňajších aktivít vyučujúci alebo vedúci krúžku preberá deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody so zákonným zástupcom, dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdajú vychovávateľovi.

15.

Vychovávateľ ŠKD je povinný priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania alebo v prípade účasti dieťaťa na šikanovaní, užívaní návykových látok  bezodkladne riešiť daný problém, informovať vedenie školy a podľa potreby zákonných zástupcov dieťaťa a políciu

 

G. Výchovné opatrenia

 

1.

Za reprezentáciu ŠKD, za mimoriadne výsledky a aktivitu, za príkladné správanie, za úspechy v tematických oblastiach výchovy  udeľuje vychovávateľka alebo vedúca vychovávateľka pochvalu.

2.

Za porušovanie vnútorného poriadku školy počas prítomnosti v ŠKD ( ubližovanie spolužiakom, ohrozovanie zdravia, osočovanie, obťažovanie, poškodzovanie vecí a majetku školy, vulgárne vyjadrovanie, krádeže, vydieranie, nerešpektovanie pokynov vychovávateľky a pod. ) môže vychovávateľka alebo vedúca vychovávateľka:

 

 1. udeliť napomenutie,
 2. udeliť pokarhanie,
 3. využiť možnosť preradiť na časť dňa, prípadne na celý deň dieťa do iného výchovného oddelenia,
 4. využiť možnosť preradiť dieťa po konzultácii s rodičom do iného výchovného oddelenia na dlhšie obdobie,
 5. podať návrh na vylúčenie dieťaťa z ŠKD.

 

3.

Deti môžu byť dočasne  preradené do iného výchovného oddelenia na časť činnosti aj z preventívnych alebo iných organizačných dôvodov.

 

 

 

H. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

 

1.

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD  je určovaný rozhodnutím riaditeľa školy mesačne na  jedno dieťa v príslušnom školskom roku.

2.

Zákonný zástupca je povinný uhrádzať poplatok do ŠKD.

3.

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca spravidla polročne  a to: v mesiacoch september resp. október v prvom polroku a mesiacoch január resp.  február v druhom polroku, pričom sa zákonným zástupcom zachováva právo mesačnej platby s úhradou mesiac vopred.

4.

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD  v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

5.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli použité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu.

 

 

 

 

 

CH. Práva a povinnosti dieťaťa v ŠKD

 

1.

Práva dieťaťa:

- má právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na aktivitách organizovaných

  v ŠKD

- má právo vyjadrovať sa k rozhodnutiam týkajúcich sa činnosti v ŠKD, pričom jeho      

  vyjadreniu sa musí venovať primeraná pozornosť              

- má právo na rešpektovanie súkromného života svojej rodiny

- má právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí

- má právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím

- má právo využívať priestory a zariadenie ŠKD počas celého pobytu v ŠKD

 

2.

Povinnosti dieťaťa:

- je povinné dodržiavať pravidlá kultúrneho spoločenského správania

- je povinné oznámiť prejavy šikanovania a psychického násilia v ŠKD

- je povinné riadiť sa pokynmi vychovávateľa

- nemôže nosiť do ŠKD cenné veci a predmety nesúvisiace s činnosťou v ŠKD,

  mobilné telefóny a iné cenné prípadne hodnotné predmety

- je povinné dodržiavať školský poriadok školského klubu detí

- je povinné dodržiavať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia počas pobytu v ŠKD

 

 

I. Záverečné ustanovenia

 

1.

Dodržiavanie školského poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD ako aj pre zákonných zástupcov.

2.

Tento školský poriadok je súčasťou školského poriadku školy.

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 01.09.2018

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––                                 –––––––––––––––––––––––––

       Anna    Šopoňová                                                       PaedDr. Janka Prísažná                                             vedúca vychovávateľka                                                       riaditeľka školy

                                                                               

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria