O škole... školský časopis

Médiá a projekty

Zapojili sme sa do projektu "Tancom proti drogám".  Viac informácií nájdete na:

http://www.bystricoviny.sk/spravy/preventivny-projekt-%e2%80%9etancom-proti-drogam/

 

Naši žiaci získali tretie miesto na bystrickej Kinderiáde. Viac sa dozviete tu:

http://www.bystricoviny.sk/spravy/z-vitazstva-na-bystrickej-kinderiade-sa-tesili-deti-z-brezna/

 

Netradičná výzdoba triedy - článok si môžete prečítať tu:

http://www.pluska.sk/slovensko/regiony/siedmaci-si-netradicne-vyzdobili-triedu.html
 

V Radničných novinách mesta Banská Bystrica sa dočítate o zaujímavých aktivitách zrealizovaných v ZŠ Pieninská 27 v poslednom období:

Články o našej škole si môžete prečítať tu:

Radnicne_noviny1.doc

 

Príspevky sú z Radničných novín-jún 2011

strana 10    Pohostili sme mamy

                 Poznávame Slovensko

strana 13    Sásovčanov očarila Snehová kráľovná

Celý text Radničných novín nájdete tu:

 http://www.banskabystrica.sk/download_file_f.php?id=174468

 

Sme 5. najlepšia škola v Banskej Bystrici

Denník Hospodárske noviny zverejnil rebríček hodnotenia kvality ZŠ v krajských mestách. Naša škola sa umiestnila na 5. mieste (zo 16 škôl). Celý článok si môžete pozrieť tu

http://hnonline.sk/slovensko/c1-49445770-vyberte-detom-najlepsiu-skolu-v-meste

 

Programy a projekty na školský rok 2014/2015

 

 • Škola podporujúca zdravie
 • Infovek Slovensko
 • Program primárnej prevencie sociálnych patologických javov
 • Zdatné deti
 • Sami sebe a všetkým
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Otvorená škola
 • Škola bez bariér
 • Správaj sa normálne
 • Klub  KR – 21
 • Deň vody
 • Deň boja proti stresu
 • Deň inakosti
 • Deň Zeme
 • Deň zdravého životného štýlu
 • Deň VMR
 • Olympiáda ľudských práv
 • Nočné čítanie
 • Multimediálna čítanka
 • Veľká školská hra
 • Abeceda športu:
 • plavecký výcvik
 • lyžiarsky výcvik
 • korčuliarska gramotnosť
 • Zobr loptu, nie drogy
 • Tenis do škôl
 • Škola v prírode
 • Clil metóda vo vyučovaní
 • Jazykové e-twiningové  projekty
 • Hravo ži zdravo
 • Školská knižnica
 • Kamaráti v MŠ

 

Naša základná škola využíva možnosti zapojenia sa do týchto projektov:

ZOBER LOPTU,NIE DROGY
Projekt je zameraný na basketbalové prípravky žiakov 1. stupňa ZŠ v rámci krúžkovej a športovej činnosti školy v následnosti na vznik basketbalových tried pod záštitou basketbalových klubov ŠKP a UMB.
Garanti: Mgr. Pavlína.Baniatová, PaedDr. Janka Prisažná, ŠKP.


ABECEDA ŠPORTU
Projekt zameraný na rozvíjanie športovej gramotnosti pre žiakov 1. stupňa ZŠ -  výučba základov lyžovania,korčuľovania a plávania.
Garanti: Mgr. Pavlína Baniatová, PaedDr. Janka Prisažná.


TENIS DO ŠKÔL
Projekt zameraný na výučbu tenisu pre žiakov 1. stupňa ZŠ v rámci telesnej výchovy a krúžkovej činnosti.
Garanti:  Mgr. Pavlína Baniatová, Anna Kalamárová.


ZDRAVÁ ŠKOLA
Projekt zameraný na zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov školy.
Garanti:  Mgr. Pavlína Baniatová. 

 

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu - ZELENÁ ŠKOLA.

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t. j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti. Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. Žiaci/študenti sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria