O škole... školský časopis

CLIL

Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
Projekt obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania na 2. stupni základnej školy

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Časové rozmedzie realizácie projektu: šk. rok 2013/2014 - 2015/2016

Realizátor projektu: ZŠ Pieninská 27

Typ projektu: interný projekt

Názov projektu: Projekt obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania na 2. stupni základnej školy – CLIL

Štúdium cudzích jazykov je v súčasnej dobe nevyhnutným prostriedkom dosiahnutia mobility – či už pracovnej, alebo študijnej. Cieľom Európskej únie je naplnenie myšlienky plurilingvizmu, teda ovládanie materinského jazyka a dvoch cudzích jazykov.

Chceme umožniť našim žiakom, aby zlepšovali svoje komunikačné schopnosti a zručnosti prostredníctvom inovačných metód vyučovania na našej škole a tak vyhoveli požiadavkám doby. Jednou z metód je CLIL – Content and Language Integrated Learning alebo obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie, kedy sa vo vyučovaní spája obsah a jazyk, pričom dôraz sa kladie na obsah učiva a nie na jazyk. Jazyk je len prostriedkom vyučovania.

V rámci vyučovacej hodiny sa cudzí jazyk využíva prakticky a v reálnych situáciách, čím motivuje žiakov k aktívnej participácii na hodine. Neskôr mu ponúka možnosť celoživotného vzdelávania a lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť komunikačné zručnosti žiakov 2. stupňa v anglickom jazyku

Ďalšie ciele:

 • zvýšiť motiváciu žakov k učeniu CJ aj iných predmetov
 • zvýšiť motiváciu  učiteľov, posilniť spoluprácu medzi učiteľmi našej školy
 • zlepšiťmedzipredmetovú komunikáciu, rozvíjaťmedzipredmetové vzťahy
 • zvýšiť časovú dotáciu pre CJ bez navýšenia hodinovej dotácie vyučovania CJ ako predmetu (cudzí jazyk v rámci iných predmetov)
 • umožniť žakom používať jazyk zmysluplne v prirodzených podmienkach

 

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci 2. stupňa ZŠ učiaci sa anglický  jazyk ako 1.cudzí  jazyk, žiaci učiaci sa nemecký jazyk ako 2. cudzí  jazyk

Ralizátormi projektu sú pedagógovia, vyučujúci nejazykových predmetov s úrovňu cudzieho jazyka min. B1) vyučujúci ANJ, NEJ, DEJ, GEG, BIO, MAT, INF, FYZ, CHE, HUV na 2. stupni záladnej školy.

Prípravná fáza: šk. rok 2013/2014

Projektové aktivity

1. Prieskum možností experimentálneho overovania zavádzania CLIL metódy do vyučovania nejazykových predmetov.

2. Vzdelávanie pedagógov (prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií samoštúdium metodických príručiek a materiálov dostupných na internete či zakúpených školou).

3. Spoločné stretnutia vyučujúcich, odovzdávanie získaných skúseností a informácií.

4. Tvorba metodických postupov, pracovných listov.

5. Informovanie rodičovskej verejnosti o realizácii projektu (na RZ-plenárnom, triednom, prostredníctvom webovej stránky školy).

Realizačná fáza: šk. rok 2014/2015

Projektové aktivity

1. Zavádzanie CLIL metódy do vyučovania nejazykových predmetov.

2. Tvorba internej metodickej príručky.

3. Otvorené hodiny, pedagogické  pozorovania.

Hodnotiaca fáza: šk. rok 2015/2016

Projektové aktivity

1. Porovnanie jazykovej úrovne žiakov prostredníctvom úrovňových testov.

2. Dotazníky – miera zaťaženia žiakov a učiteľov, atmosféra na vyučovaní spokojnosťrodičov s realizáciou projektu.

3. Uplatňovanie CLIL metódy v overených tematických okruhoch podľa metodických materiálov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria