• Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Základná  škola,  P i e n i n s k á   27,  974  11  Banská  Bystrica

      Tel. č. +421 48 4173 258,  e-mail : zspieninska@gmail.com

       

          IČO :  356 77 732

      č. j : 11/2022-01

                                                                                                     Banská Bystrica, 11.01.2022

       

      Oznámenie o riaditeľskom voľne

      Riaditeľka ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 150 odst.5) na základe

      oznámenia STEFE, a. s. Banská Bystrica zo dňa 03. januára 2022 o odstávke elektrickej energie z distribučnej siete /prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody/ v čase od 8,00 do 14,00 hod. poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka

       

      riaditeľské  voľno

      na deň 25. januára 2022 (utorok)

      z dôvodu odstávky elektrickej energie.

              V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí ani Školská jedáleň pri Základnej škole, Pieninská 27, Banská Bystrica.

      Vyučovanie bude pokračovať dňa 26. 01. 2022 v bežnom režime.

      PaedDr. Janka Prisažná

          riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Od 10. 01. 2022 sa začína školské vyučovanie prezenčnou formou podľa rozvrhu pre všetkých žiakov.

      Činnosť ŠKD je od 6,00 - 17,00 hod.

      Nezabudnúť na preukázanie sa žiakov - samotesty, výnimky, potvrdenie o bezpríznakovosti.

      Riadime sa platným školským semaforom.

      Mgr. Janka Prisažná,

      riaditeľka školy

     • Novoročný vinš

     • Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia a priatelia školy, milí žiaci,

      Nový rok je časom pre bilancovanie, prísľuby a odvážne stávky. Nový rok je však i časom tajných prianí, ktoré majú priniesť rodine tie najvzácnejšie dary. Nech teda nemáte nikdy na šťastie, zdravie, lásku a úspech núdzu a nech vám anjelik prinesie aj dostatok porozumenia a bystrého umu.

      Ako poďakovanie za Vašu priazeň Vám od Nového roku 2022 ponúkame našu staro-novú webovú stránku. Dúfame, že sa Vám bude páčiť.

      PaedDr. Janka Prisažná,

      riaditeľka školy

     • Stromček pre vtáčiky

     • V čase príprav na najkrajšie sviatky roka si ľudia si chystali darčeky a prekvapenia.  Deti spolu s p. učiteľkami  pripravili takéto prekvapenie vtáčikom, aby im spríjemnili chladné zimné dni. Do kŕmidlá im nasypali semienka a jadierka - slnečnicu, ľan, mak, proso a na stromček zavesili chutné jabĺčka,  oriešky a rôzne iné  pochúťky. Od stromčeka odchádzali s pocitom, že urobili dobrý skutok.

                                                                 Mgr. Katarína Jarinová

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny začnú už 20. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa). Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok). 

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe Vyhlášky č.270 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Banská Bystrica a Brezno zo dňa 29. novembra 2021, žiaci 2. stupňa prechádzajú na dištančnú formu vyučovania s účinnosťou od 01. decembra 2021 (streda). K obnoveniu prezenčnej výučby RÚVZ pristúpi po zlepšení epidemiologickej situácie ako aj stabilizácie situácie v nemocniciach.

      PaedDr. Janka Prisažná,

      riaditeľka školy

    • Smernica o dištančnom vzdelávaní
     • Smernica o dištančnom vzdelávaní

     • Riaditeľka Základnej školy Pieninská 27, Banská Bystrica v súlade s Pracovným poriadkom a Školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá dištančného vzdelávania. Smernica o dištančnom vzdelávaní je interný predpis, ktorého zmyslom je vymedziť ciele, spôsoby výchovno-vzdelávacej činnosti a ďalšie postupy pri dištančnom vzdelávaní žiakov školy.

      ​​​​​​​Smernicu nájdete tu:

      Smernica_o_distancnom_vzdelavani.pdf​​​​​​​

    • BUBNOVAČKA
     • BUBNOVAČKA

     • V novembri sa organizovala už po ôsmy krát celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či inými projektami s deťmi. 

      Preto sme si aj my spoločne s deťmi   19. novembra 2021, zabubnovali , aby sme si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý, že s násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.

      Mgr. Katarína Jarinová

    • INZERÁT:
     • INZERÁT:

     • Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica,

      prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok do špeciálnej triedy. Termín nástupu 1.12.2021. Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( min. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore pedagogika). Žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o ukončenom vzdelaní a štrukturovaný životopis zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na: zspieninska@gmail.com, do 26.11.2021.

    • Envirofilm/Ekotopfilm
     • Envirofilm/Ekotopfilm

     • Dňa 25. októbra 2021 sa žiaci 8.A a 9.A zúčastnili projektu Junior festival, ktorý je súčasťou jesennej časti Ekotopfilm festivalu.

      Projekt Junior festival je so svojim programom v dopoludňajších hodinách určený pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

      Do vybraných miest Slovenska prináša reálnu environmentálnu výchovu. Snahou organizátorov je pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu, a to  prostredníctvom  filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

      Počas jesene 2021 sú témy pre junior festival:

      – plytvanie potravinami

      – uhlíková stopa

      – odpady v kanalizácii

      –  slovenská divočina.

      Prvú polhodinu sme si pozreli súbor krátkych filmov o našej prírode a zvieratkách, o znečisťovaní životného prostredia, o závislostiach na mobiloch a v  druhej časti prezentáciu so sprievodným slovom o konkrétnej činnosti a aktivitách ľudí, ktorí sa priamo podieľajú na ochrane prírody a zvierat žijúcich v nej.

      Žiačky 9.A triedy, Mgr. Takácsová

       

       

       

       

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • Pri príležitosti Svetové dňa výživy sme sa v októbri celý týždeň  venovali aktivitám, ktorými žiakov vedieme k upevňovaniu správnych stravovacích návykov a k zdravému životnému štýlu. Deti si pripravovali chutné ovocné a zeleninové šaláty. Z ovocia a zeleniny kreatívne tvorili rôzne postavičky. Nosili sme si mliečne desiate, urobili sme si výstavky ovocia a zeleniny. Žiaci vytvorili veľa pekných výtvarných prác, ktorými si vyzdobili  priestory tried.

              

        Mgr. Katarína Jarinová

    • Mesto Banská Bystrica
     • Mesto Banská Bystrica

     • Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska, to naše rodné mesto.  V projekte žiaci 3.A prezentovali krásy, osobnosti a históriu svojho rodného mesta.

              Mgr. Katarína Jarinová, tr. uč.

    • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

     • Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu od 23.9.- 30.9.2021 aktivitou „Skáčeme pre zdravie“. Využili sme ešte pekné jesenné počasie na pohybovú aktivitu hlavne vonku, ale už aj v telocvični.Súťažili medzi sebou triedy 1. a 2.stupňa o to, ktorá trieda naskáče najviac skokov. Do aktivity sa zapojili i naši prváčikovia,ktorí sa veľmi snažili, pretože sa ešte len učia skákať cez švihadlo, za čo majú veľkú pochvalu.

      Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

      1.miesto – 4.A – 548 skokov ................................... 8.A – 927 skokov

      2.miesto – 3.A – 458 skokov ................................... 5.B – 689 skokov

      3.miesto – 3.B – 399 skokov ................................... 7.A - 688 skokov

      4.miesto – 2.A – 332 skokov .................................... 6.A – 650 skokov

      5.miesto – 1.A – 144 skokov ..................................... 5.A – 557 skokov

      6.miesto – 1.B – 77 skokov ...................................... 7.B – 391 skokov

      7.miesto – 2.B – v karanténe .................................... 9.A – 323 skokov

       

      Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom,ktorými urobili niečo pre svoje zdravie a kondičku!

      Mgr. P .Baniatová (koordinátor súťaže)

    • Úprava zelene pred školou
     • Úprava zelene pred školou

     • Deti zo školského klubu pokračovali s úpravou priestoru pred školou. Opäť posadili kríky pod vedením skúseného lesníka, ktorý s naším klubom spolupracuje. Deti si skúsili čistenie, rýľovanie, sadenie, polievanie či iné práce na pozemku. Aj takto chceme v školskom klube spájať teoretické poznatky s praxou. Snáď nikto nezničí snaženie týchto detí a dlho sa budeme tešiť z výsledkov ich práce.

      Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • ŠKD - výuka anglického jazyka
     • ŠKD - výuka anglického jazyka

     • Hravá angličtina. Učenie sa cudzieho jazyka nemusí byť len nuda. V ŠKD podporujeme u detí chuť a najmä radosť z učenia sa angličtiny. Prirodzenou a zábavnou formou cez pesničky, básničky, hry, rozprávky, výtvarné aktivity, všetkými zmyslami spoznávame a upevňujeme cudzí jazyk.  Takto sme začali v 5. oddelení a viac videí a fotiek z ostatných oddelení už čoskoro...

       Ivica Káčerová, vychovávateľka

    • Prázdninová činnosť v ŠKD
     • Prázdninová činnosť v ŠKD

     • Prázdninová činnosť v ŠKD

      V rámci letnej činnosti sme v dňoch 1. - 9.7.2021 poznávali Slovensko. Celoročný projekt Milujeme Slovensko a tému z výchovného programu Dovolenka na Slovensku  sme tak letnou činnosťou uzavreli. Deti si zopakovali históriu BB, vyskúšali hrnčiarske remeslo, prešli náučný chodník v Laskomerskej doline, oboznámili sa s históriou i súčasnosťou Žiaru nad Hronom, Turčianskych Teplíc, Žiliny, navštívili hrad Budatín, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. S radosťou môžem povedať, že výborné správanie detí ocenili aj šoféri autobusov, sprievodcovia vo vlakoch i cudzí návštevníci kúpalísk. My, vychovávateľky, sme boli spokojné a dúfam, že aj deti a ich rodičia.

       Anna Šopoňová, vedúca výchovy

    • Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.
     • Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.

     • V rámci dňa európskych jazykov prijal naše pozvanie na hodiny anglického jazyka študent matematiky na UMB zo Španielska.

      Na hodinách predstavil žiakom svoju krajinu prezentáciou v angličtine. Následne mali žiaci priestor na kladenie otázok, vyskúšali si dialógy v španielskom jazyku, vypočuli krátky text v španielčine a tiež slovenský text čítaný lektorom, ktorý slovensky nerozpráva.

      Takto zostavený obsah hodiny dal priestor žiakom nielen naučiť sa niečo nové, ale aj zabaviť sa, spoznať zaujímavého človeka a odniesť si zážitky z hodiny angličtiny, ktorá bola určite príjemným spestrením tých klasických.

       

      (p. uč. Kurtulík a p. uč. Malachová)

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Základná škola,  Pieninská 27

      organizuje

       

       

      Z B E R       P A P I E R A

       

       

      od 18.10.  do 22.10. 2021

      ráno 7,00 – 8,00 hod    poobede   14,00 – 17,00 hod

       

      Prosíme papier triediť. Budú pristavené 2 kontajnery. Jeden kontajner na knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity, ......

      Druhý kontajner na kartóny a pod. Z toho dôvodu prosíme aby ste nebalili papier do kartónových krabíc.  Papier prineste zviazaný.

      Ďakujeme