Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58
Počet návštev: 4693898
Piatok 22. 10. 2021

Novinky

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny budú 28.10.2021 a 29.10.2021

  Začiatok vyučovania po prázdninách 2.11.2021 (utorok)

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

  Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu od 23.9.- 30.9.2021 aktivitou „Skáčeme pre zdravie“. Využili sme ešte pekné jesenné počasie na pohybovú aktivitu hlavne vonku, ale už aj v telocvični.Súťažili medzi sebou triedy 1. a 2.stupňa o to, ktorá trieda naskáče najviac skokov. Do aktivity sa zapojili i naši prváčikovia,ktorí sa veľmi snažili, pretože sa ešte len učia skákať cez švihadlo, za čo majú veľkú pochvalu.

  Takže výsledky súťaže sú nasledovné:

 • Úprava zelene pred školou

  Deti zo školského klubu pokračovali s úpravou priestoru pred školou. Opäť posadili kríky pod vedením skúseného lesníka, ktorý s naším klubom spolupracuje. Deti si skúsili čistenie, rýľovanie, sadenie, polievanie či iné práce na pozemku. Aj takto chceme v školskom klube spájať teoretické poznatky s praxou. Snáď nikto nezničí snaženie týchto detí a dlho sa budeme tešiť z výsledkov ich práce.

  Anna Šopoňová, vedúca výchovy

 • ŠKD - výuka anglického jazyka

  Hravá angličtina. Učenie sa cudzieho jazyka nemusí byť len nuda. V ŠKD podporujeme u detí chuť a najmä radosť z učenia sa angličtiny. Prirodzenou a zábavnou formou cez pesničky, básničky, hry, rozprávky, výtvarné aktivity, všetkými zmyslami spoznávame a upevňujeme cudzí jazyk. Takto sme začali v 5. oddelení a viac videí a fotiek z ostatných oddelení už čoskoro...

  Ivica Káčerová, vychovávateľka

 • Prázdninová činnosť v ŠKD

  Prázdninová činnosť v ŠKD

  V rámci letnej činnosti sme v dňoch 1. - 9.7.2021 poznávali Slovensko. Celoročný projekt Milujeme Slovensko a tému z výchovného programu Dovolenka na Slovensku sme tak letnou činnosťou uzavreli. Deti si zopakovali históriu BB, vyskúšali hrnčiarske remeslo, prešli náučný chodník v Laskomerskej doline, oboznámili sa s históriou i súčasnosťou Žiaru nad Hronom, Turčianskych Teplíc, Žiliny, navštívili hrad Budatín, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. S radosťou môžem povedať, že výborné správanie detí ocenili aj šoféri autobusov, sprievodcovia vo vlakoch i cudzí návštevníci kúpalísk. My, vychovávateľky, sme boli spokojné a dúfam, že aj deti a ich rodičia.

 • Španielsky študent na hodinách anglického jazyka.

  V rámci dňa európskych jazykov prijal naše pozvanie na hodiny anglického jazyka študent matematiky na UMB zo Španielska.

  Na hodinách predstavil žiakom svoju krajinu prezentáciou v angličtine. Následne mali žiaci priestor na kladenie otázok, vyskúšali si dialógy v španielskom jazyku, vypočuli krátky text v španielčine a tiež slovenský text čítaný lektorom, ktorý slovensky nerozpráva.

  Takto zostavený obsah hodiny dal priestor žiakom nielen naučiť sa niečo nové, ale aj zabaviť sa, spoznať zaujímavého človeka a odniesť si zážitky z hodiny angličtiny, ktorá bola určite príjemným spestrením tých klasických.

 • ZBER PAPIERA

  Základná škola, Pieninská 27

  organizuje

  Z B E R P A P I E R A

  od 18.10. do 22.10. 2021

  ráno 7,00 – 8,00 hod poobede 14,00 – 17,00 hod

  Prosíme papier triediť. Budú pristavené 2 kontajnery. Jeden kontajner na knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity, ......

  Druhý kontajner na kartóny a pod. Z toho dôvodu prosíme aby ste nebalili papier do kartónových krabíc. Papier prineste zviazaný.

  Ďakujeme

 • Oznam rodičom – dotácia na stravu

  Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
  predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

  Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny
  v poskytovaní dotácií na stravu:


  - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
  a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou
  detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
  členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
  uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  - v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije
  v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej
  príjem je najviac vo výške životného minima alej len „dieťa v ŽM“),

  - v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ
  alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
  nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku
  a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len
  „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
  vyhlásením.

  Zvýši sa suma dotácie na stravu na

 • Začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži. Vo štvrtok, 2. septembra 2021, po dvoch mesiacoch prázdnin, Vás veľmi rada privítam na slávnostnom otvorení školského roka 2021/2022. Spolu sa stretneme o 8,30 hod. pred budovou našej školy.

  Plánované ukončenie slávnostného otvorenia je o 10,00 hod.

  Činnosť v ŠKD a ŠJ začína od 3. septembra 2021.

  Pri vstupe do budovy školy je potrebné priniesť aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete tu:

  Bezpriznakovost.docx

  Je nutné riadiť sa aj naďalej aktuálnymi usmerneniami ÚVZ (prekrytie horných a dolných dýchacích ciest).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pieninská 27
  Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 • Tajomníčka školy:
  Miriam Danišová
  +421 48 417 32 58

Fotogaléria